Nieuws

Bollentelers verminderen emissie voor Drentsche Aa

De Drentsche Aa is een belangrijk stroomgebied waar drinkwater uit gewonnen wordt voor de stad Groningen. In een artikel in het vakblad Gewasbescherming schrijven Yvonne Gooijer, Weijnand Saathof en Peter Knippels over de het belang van goede waterkwaliteit in het stroomgebied. Hierin belichten zij de inzet van bollentelers in het gebied om emissies terug te dringen.

De Drentsche Aa

De Drentsche Aa is een bijzonder stroomgebied ten zuiden van de stad Groningen. Aangezien de Drentsche Aa een belangrijke bron van drinkwater is voor de stad, is de kwaliteit van het water erg belangrijk. Het watersysteem van de Drentsche Aa is gebiedseigen. Dit wil zeggen dat de mensen die wonen en werken binnen het stroomgebied direct bepalend zijn voor de kwaliteit van het water dat Waterbedrijf Groningen inneemt. Dit geldt ook de bollentelers in het gebied.

Schoon water

Middels het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) werken de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s en Waterbedrijf Groningen samen. Het doel van dit uitvoeringsprogramma is bewoners, bedrijven, boeren en gemeentes bewust te maken van het feit dat schoon water belangrijk en niet vanzelfsprekend is. Binnen het UPDA ligt de focus op het verlagen van het aantal normoverschrijdingen van concentraties schadelijke stoffen uit toegestane gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het water. Waar er sinds 2012 een dalende trend te zien is in het aantal normoverschrijdingen (van 14 overschrijdingen in 2012 naar 5 in 2016 en 2017) is het aantal in 2018 toch weer gestegen naar 9 normoverschrijdingen.

Verduurzaming bollenteelt  

In 2016 is als een van de eerste projecten binnen het UPDA het project ‘Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa’ gestart. In het artikel benadrukken de auteurs de verschillende maatregelen die de bollentelers genomen hebben ter verbetering van de waterkwaliteit. Voorbeelden van maatregelen zijn het inzetten van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen, maar ook door het gebruiken van natuurlijke bestrijders (zoals het zaaien van Afrikaantjes), het aanpassen van de spuittechnieken en het hanteren van bredere teeltvrije zones om de percelen. Met deze maatregelen dragen de bollentelers bij aan het verminderen van concentraties schadelijke stoffen in het water.

(Bron foto: Wikimedia Commons)