Bossenstrategie voor nieuwe Nederlandse natuur

Er is behoefte aan meer bos. Niet alleen neemt de recreatiedruk flink toe in de huidige natuurgebieden, maar volgens ecologen kan ook de natuur zelf kan wel wat meer rust en ruimte gebruiken. De Bossenstrategie bepaalt hoe en waar de hectares nieuw bosareaal straks aangeplant gaan worden.

De bossenstrategie komt voort uit het klimaatakkoord. Hierin is afgesproken dat het Rijk en de Provincies samen de Bossenstrategie opstellen. In de praktijk blijkt het vaak nog lastig nieuwe natuur te realiseren. Niet alleen de hoge ruimtedruk is een pijnpunt voor de bossen. Ook het klimaat zit niet mee. In een bosbericht over klimaatverandering zet Probos de gevolgen van klimaatverslechtering op een rij. Zo valt er minder neerslag in het groeiseizoen, waardoor de groei van bomen achterblijft. Ook worden ze door droogtestress gevoeliger voor ziekten en plagen. De zachtere winters zorgen er bovendien voor dat ziekten en plagen meer overlevingskans hebben. Ook zal een steeds extremer weer in de nattere winters zorgen voor meer omgewaaide bomen.

Klimaatslim bos

Om deze problemen te ondervangen zetten de bosbeheerders in op het ontwikkelen van klimaatslim bos. Door Probos is er samen met Wageningen Environmental Research en Wageningen University & Research een gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer ontwikkeld. Naast het verhogen van de veerkracht van het ecosysteem en de vastlegging van CO₂, is er in het klimaatslimme bos ook meer aandacht voor de productiefunctie en inkomsten.

Nieuwe natuur

De bossenstrategie is de vervanger van het Bosbeleidsplan uit 1994. Hoe heeft dat plan uitgepakt voor de Nederlandse bossen? Vakblad Natuur Bos Landschap heeft uitgezocht hoeveel er terecht gekomen is van deze plannen, en welke lessen er te trekken zijn. De doelstellingen voor bosvegetatie, bijgroei, verzuring, zelfvoorzieningsgraad en hectare bosareaal zijn langs de meetlat gelegd.

 

(Bron foto: Shutterstock)