Nieuws

Braak tot plas-dras: elke soort wat wils

De torenvalk heeft graag braakranden (vanwege de muizen) en de zomertaling maak je blij met een plas-dras. In soortenfiches, gericht op agrariërs, is dit soort informatie per soort terug te vinden.

De soortenfiches, korte samenvattingen, zijn eerder uitgebracht als werkdocument, maar eind vorig jaar volledigd (zie ook Soortenfiches definitief). In de fiches wordt beschreven welke eisen soorten stellen aan de terreinkenmerken van het landschap en welke beheer- en inrichtingsmaatregelen relevant zijn. Op die manier kan een agrariër effectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer mogelijk maken.

Kansrijk beheer, kwetsbare soort

In het document Soortenfiches - Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer waarin de samenvattingen (met foto’s) terug te vinden zijn, is te lezen dat het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) per 1 januari 2016 wordt vernieuwd. Daaraan voorafgaand wordt gekeken naar het meest kansrijke beheer en, specifiek betreffende de soortenfiches die daaraan bijdragen, is gefocust op de 'staat van instandhouding'.

Meegenomen zijn soorten met een zeer ongunstige, matig ongunstige en onbekende instandhouding. Ook soorten waarvan de instandhouding gunstig is, zijn meegenomen, maar alleen als deze op de Rode Lijst voorkomen als gevoelig, kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd. Verder zijn op de fiches alleen soorten terug te vinden waarvoor beheer kan helpen, ofwel 'essentieel' of in elk geval in 'mindere mate' kan bijdragen. Soorten waarvoor beheer niet of nauwelijks kansrijk is, zijn niet meegenomen.

Soorten en leefgebied

In voornoemd document zijn de fiches onderverdeeld naar het type leefgebied waarin ze voorkomen. Gedefinieerd zijn: open grasland, open akkerland, natte dooradering en droge dooradering. Veel dieren zijn vogelsoorten, maar er zijn ook fiches voor bijvoorbeeld het vliegend hert en de vroedmeesterpad (droog), de Noordse woelmuis en de beekprik (nat) en de hamster (akker). Sommige dieren komen in meer deelgebieden voor, denk aan de boomkikker (nat en droog).

Links

(1)