Nieuws

Broedvogels in Nederland: successen maar ook zorgen

In 2016 kreeg de spectaculaire opkomst van de zeearend als broedvogel een vervolg met maar liefst zeven broedparen. Met verschillende broedvogels gaat het goed, maar soorten van het agrarisch gebied staan onder druk.

Van de 189 onderzochte broedvogels in Nederland die in de periode tussen 1990 en 2016 onderzocht zijn, laat 46% een matige of sterke toename zien terwijl 44% in aantallen sterk of matig afneemt. En als je naar de ontwikkelingen van de laatste tien jaar, sinds 2007 kijkt, zie je een vergelijkbare ontwikkeling. 33% van de soorten neemt in aantal af, terwijl 38% in aantal toeneemt.

Dit zijn enkele conclusies uit het door Sovon uitgebrachte onderzoeksrapport 'Broedvogels in Nederland in 2016'. Het veldwerk is grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers, met belangrijke aanvullingen van professionele vogelaars werkzaam voor onder meer terreinbeherende instanties, provinciale diensten, Rijkswaterstaat en Sovon.

Zeearend

Spectaculair is de opkomst van de zeearend, aldus Sovon. In 2016 waren er zeven broedparen. Ook de visarend liet in 2016 een eerste geslaagd broedgeval zien in De Biesbosch. Er zijn meer nieuwe broedvogels die de laatste decennia in de lift zitten, denk aan Cetti’s zanger, kraanvogel, grote zilverreiger, middelste bonte specht en de oehoe.

Bosvogels

Ook vogels uit bos doen het goed zoals boomklever, appelvink, grote bonte specht en goudvink evenals soorten die gebonden zijn aan moeras en rietland zoals lepelaar, waterral, purperreiger en snor. Maar veel kenmerkende soorten van het agrarisch gebeid doen het slecht.

Uitsterven

Dat geldt zowel voor weidevogels zoals scholekster, kievit en grutto, als voor soorten van diverse kleinschalige agrarische landschappen zoals paapje en ringmus. Echt slecht gaat het met 22 soorten waarvan in 2016 de laagste aantallen geteld worden. Het gaat om bijvoorbeeld korhoen, kuifleeuwerik en grauwe gors. Die staan op het punt van uitsterven.

Huiszwaluw

De huiszwaluw is een soort waarover nog vragen onbeantwoord blijven. Zo nam de soort sinds het begin van de jaren zeventig sterk in aantal af, met ruim 80%, sinds de eeuwwwisseling neemt de populatie weer licht toe. Wat de oorzaken van deze afname en het recente herstel, is nog niet duidelijk.

Vogelweek

Om meer te weten te komen over deze soort, heeft Sovon en Vogelbescherming 2018 uitgeroepen als jaar van de huiszwaluw. Sovon organiseert dit jaar een grote landelijke neststudie met vrijwilligers. De huiszwaluw staat ook centraal tijdens de Nationale Vogelweek 2018, die plaatsvindt tussen 12 en 21 mei.

(Bron foto: Pixabay)