Nieuws

Burger betrokken bij natuur, maar niet actief

De meeste Nederlanders vinden natuur en natuurbehoud heel belangrijk, maar willen daar zelf niet de handen voor uit de mouwen steken. Dat wringt met de overheidsplannen die juist gericht zijn op meer burgerparticipatie.

Het is voor de overheid belangrijk om te weten wat het draagvlak is voor natuurbeleid en welke waarde mensen hechten aan natuur. Sinds 1996 wordt daarom regelmatig onderzoek gedaan naar het maatschappelijke draagvlak voor natuur en natuurbeleid. Hiervoor wordt een grote enquête gehouden onder een representatieve groep Nederlanders.

Natuur breed begrip

Uit het rapport Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid in 2013 blijkt dat Nederlanders in het algemeen tevreden zijn over de hoeveelheid natuur in hun leefomgeving. Daarbij wordt natuur volgens het rapport door Nederlanders heel breed opgevat, vrijwel alles is natuur, tot en met onkruid, wind en wolken. In vergelijking met eerder onderzoek uit 2006 is de Nederlander in 2013 positiever over de hoeveelheid natuur in de woonomgeving. Alleen in de grote steden is men minder tevreden over de hoeveelheid natuur.

Overheid verantwoordelijk

Misschien dat de algemene tevredenheid ook wel maakt dat de meeste Nederlanders natuur geen belangrijk beleidsthema vinden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld werkgelegenheid. Tegelijkertijd zien burgers natuur in de eerste plaats als een verantwoordelijkheid van de overheid. Zij erkennen wel dat anderen, zoals agrariërs en natuurbeschermingsorganisaties medeverantwoordelijk zijn, maar voelen zichzelf volgens het rapport niet verantwoordelijk. Een derde van de Nederlanders geeft aan wel geïnformeerd te willen worden over plannen voor natuur in hun eigen woonomgeving, maar wil niet meebeslissen.

(Te) weinig betrokkenheid

Maar weinig mensen uit de enquête gaven aan dat zij betrokken zijn bij besluitvorming over natuur in hun omgeving. Slechts 3% doet actief mee aan burgerinitiatieven op het gebied van natuur en landschap, zoals beheer en onderhoud van bestaand groen, de aanleg van nieuw groen en het voeren van actie tegen plannen die ten koste gaan van natuur. Het onderzoek concludeert dan ook dat de verwachtingen van de overheid voor burgerparticipatie in het natuurbeleid wellicht te hoog gegrepen zijn. Er zijn lang niet genoeg Nederlanders die bereid zijn om de natuurbeschermingsactiviteiten van de terugtredende overheid over te nemen.


(Bron foto: Thinkstock)