Nieuws

Burgerinitiatief beperkt tot 'nationale' natuur

Beleidsmedewerkers van provincies vinden dat burgerinitiatieven zich niet goed verhouden tot de kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden en ze signaleren in deze gebieden weinig burgerinitiatief.

Dit staat in Vermaatschappelijking van natuurbeleid; een rapport op basis van een verkenning in Gelderland, Overijssel en Limburg naar de strategieën die zij ontwikkelen om het natuurbeleid na de decentralisatie te vermaatschappelijken.

Doelgerichte uitvoering

Door de beugel genomen kan worden gesteld dat beleidsmedewerkers van provincies een slagvaardige en doelgerichte uitvoering van het Natura 2000-beleid doorgaans voorop stellen. Om die reden hebben mogelijkheden voor burgerinitiatief in Natura 2000-gebieden weinig aandacht gekregen. 'Ruimte bieden aan burgers en initiatiefnemers vindt vooral plaats buiten de context van de internationale natuur', concluderen de onderzoekers. 'Er is dus sprake van ruimtelijke zonering van burger- en ondernemersinitiatief.'

Open houding

Dat bij provincies de gedachte overheerst dat burgerinitiatieven zich slecht verhouden tot de beoogde natuur in Natura 2000-gebieden, wordt mede gezocht in het gebrek aan ervaring met sturingsstrategieën gericht op actief burgerschap. 'Met deze stijl laten overheden het initiatief aan burgers, creëren ruimte voor initiatief en faciliteren waar nodig.' Belangrijke randvoorwaarden voor deze wijze van sturing geven zijn: ruimte voor het ongeplande en niet weten waar een proces uitkomt.

Dat de provincies, ondanks hun verschillen, een grotere betrokkenheid van de samenleving vooral zien als middel om natuurdoelen te bereiken (meer draagvlak, minder publieke middelen) werkt evenmin in het voordeel van het burgerinitiatief. 'De overtuiging dat burgerbetrokkenheid iets moet opleveren voor de overheid en de prioriteit van de provincies bij de realisatie van de internationale natuur staat op gespannen voet met de gevraagde open houding'.

Na de decentralisatie

Het natuurbeleid in álle provincies is eerder ook al onder de loep genomen, waarbij niet specifiek is gekeken naar burgerschap, maar naar de wijze waarop beleid is vormgegeven na de decentralisatie. Maatschappelijke betrokkenheid was wel een van de 5 thema's waarop het onderzoek zich richtte. De andere thema's waren: Natuurnetwerk Nederland, agrarisch natuurbeheer, soortenbeleid en natuur en economie. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het rapport Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid.

(Bron foto: Pixabay)