Nieuws

Burgerinitiatieven voor versterking van stedelijke natuur

Externe ontwikkelingen zijn vaak aanleiding voor burgerinitiatieven om stedelijke natuur te versterken. Ze ontstaan soms uit bezorgdheid of onvrede met bestaande plannen. Die initiatieven leiden tot een ruimere variatie aan groen en dragen soms bij aan versterking van de biodiversiteit.

In de Rijksnatuurvisie schrijft de overheid dat het haar ambitie is om natuur te realiseren via maatschappelijke initiatieven. Daarvoor maakt de overheid in zogenaamde Green Deals afspraken met maatschappelijke organisaties, zoals ook in de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur is gebeurd. In die Green Deal hebben de partners afgesproken nieuwe stedelijke natuur te realiseren.

In het slagen van maatschappelijke initiatieven voor het realiseren van stedelijke natuur is het zinvol te weten wat bijdraagt aan het succes. Wat zijn factoren die de kans op realisatie te vergroten? Wat maakt dat die initiatieven bijdragen aan versterking van de biodiversiteit?

Herinrichting

Het onderzoeksrapport 'Bedrijfs- en burgerinitiatieven in stedelijke natuur' doet verslag van een twee jaar durend onderzoek naar het succes of falen van verschillende groene initiatieven van bedrijven en burgers in de stedelijke natuur. Je kunt denken aan initiatieven zoals de herinrichting van een gebied of voor een natuureducatief centrum.

De onderzoekers hebben veertien verschillende initiatieven geselecteerd. Ze interviewden grote en kleine bedrijven en burgers die groen wilden realiseren of aanpassen. Vervolgens selecteerden ze hieruit vijf verschillende initiatieven voor een verdiepen 'casusonderzoek'. Ze bezochten de initiatieven en voerden aanvullende interviews uit betrokkenen uit de gemeente zoals raadsleden, leden van B&W en ambtenaren.

Externe ontwikkelingen

Uit het rapport blijkt dat externe ontwikkelingen vaak een aanleiding zijn voor de initiatiefnemers om zich sterk te maken voor behoud en realisatie van stedelijk groen. Ook onvrede van burgers met het mogelijke verlies van groen als gevolg van stedelijke ontwikkelingen geeft aanleiding om aan de slag te gaan.

Een van de vijf initiatieven die in het rapport als casusstudie beschreven zijn, is het plan voor de 'Vijfstromenvallei' in Helmond. Dat plan ontstond uit bezorgdheid onder Helmondse inwoners over verschillende bouwplannen in de natuur rondom de stad. De initiatiefnemers werken aan een alternatieve invulling van de Groene Peelvallei: een duurzame, recreatieve en groene inrichting van dit gebied.

Biodiversiteit

Uit het rapport blijkt dat veel initiatieven leiden tot een ruimere variatie aan groen. Een aantal ervan draagt ook bij aan versterking van de biodiversiteit. Het rapport bevat naast antwoorden op de onderzoeksvragen, aanbevelingen voor de Green Deal en voor lokale overheden, evenals aandachtspunten voor verder onderzoek.

(Bron foto: doelbeelden.nl)