Nieuws

Circulaire voedselketens

Beter beheer van grondstoffen, minder voedselverspilling en betere benutting van reststoffen. Het zijn de drie pijlers voor een meer circulaire voedselketen met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu.

Een circulaire economie is er op gericht grondstoffen en producten optimaal in te zetten en waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Je kunt zo grondstoffen langer benutten, voorkomt uitputting van mineralen bijvoorbeeld, en veroorzaakt minder schade aan het milieu. Dat is nodig met een groeiende wereldbevolking en een toenemende consumptie.

Een circulair voedselsysteem stelt hoge eisen aan landbouw, milieu en handel. Innovatie en groene groei zijn sleutelwoorden. In de 'policy brief' Voedsel voor de circulaire economie zet het Planbureau voor de Leefomgeving uiteen wat er nodig is om de voedselketen meer circulair te maken. Het planbureau noemt drie peilers voor het beleid.

Natuurlijk kapitaal

De eerste peiler is gericht op een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Hulpbronnen als bodem, land, water en biodiversiteit zijn het natuurlijk kapitaal dat we optimaal moeten beheren. Je moet het zo doen dat je uitputting en verontreiniging van hulpbronnen voorkomt. Gebrekkig beheer leidt bijvoorbeeld tot degradatie van de bodem waardoor bodemvruchtbaarheid verminderd. Omdat Nederland veel gebruik maakt van hulpbronnen uit het buitenland, is verduurzaming van de handelsketen belangrijk.

Voedselverspilling

Voedselverspilling blijft een hardnekkig probleem. Wereldwijd gaat nog steeds een derde van het geproduceerde voedsel verloren. En ook in Nederland is er nog veel verspilling. Wil je die verspilling terugdringen, dan moet je consumenten aanzetten tot meer 'voedselbewust' gedrag en bedrijven moeten beter inzage geven in hun reststromen. Bedrijven zouden beter samen moeten werken zodat ze elkaars reststromen kunnen gebruiken.

Reststromen

Een beter gebruik van reststromen is de derde peiler van de policy brief. Je kunt tomatenstengels bijvoorbeeld gebruiken om er dozen van te maken en botten van van vee kun je gebruiken voor lijm of porselein. Veel reststromen kun je gebruiken voor nieuwe producten, je kunt ze vergisten of je kunt er voedsel van maken. Het PBL vindt dat we hoogwaardige hergebruik van reststromen moeten nastreven. Het gebruik van reststromen als grondstof voor voedsel of chemie is hoogwaardiger dan wanneer je het vergist of gebruikt als brandstof.

Wil je werken aan een duurzame voedselketen, dan is een integrale aanpak nodig, stelt het PBL. De brief levert input voor het rijksbrede programma circulaire economie en de voortgangsrapportage van de Voedselagenda.

(Bron foto: Thinkstock)