Nieuws

Citizen science leidt tot meer betrokkenheid bij natuur

Naar schatting zijn zo'n 120.000 Nederlanders actief bij onderzoek in de natuur in citizen science-projecten. Ze tellen vogels of geven waarnemingen door. Uit onderzoek blijkt dat die ook tot een grotere betrokkenheid bij natuur leiden.

Burgerwetenschap of citizen science wint aan populariteit, zowel bij burgers als bij wetenschappers. Naar schatting zijn in Nederland ruim 120.000 burgers actief in ecologische citizen science. Ze tellen vogels voor de nationale tuinvogeltelling of ze geven waarnemingen door aan natuurkalender. Algemeen wordt verondersteld dat deze wetenschapsvorm ook leidt tot meer bewustzijn over en betrokkenheid bij de kwaliteit van de leefomgeving, maar is dat ook zo?

Betrokkenheid

Omdat de vermaatschappelijking van natuurbeleid centraal staat op de beleidsagenda van Rijk en provincies, is het interessant te onderzoeken wat de rol van citizen science is. Wageningse onderzoekers voerden interviews uit om erachter te komen of citizen science ook echt leidt tot maatschappelijke betrokkenheid. In het onderzoeksrapport gaan ze in op succesfactoren voor versterken van de maatschappelijke betrokkenheid.

Enthousiasme

Het onderzoeksrapport laat zien dat ecologische citizen science op twee manieren kan bijdragen aan betrokkenheid bij de natuur. Het gaat enerzijds om verdieping. Door deel te nemen aan citizen science projecten voelen burgers zich intensiever betrokken bij de natuur. Verbreding is het andere aspect waarop citizen science kan bijdragen. Deelnemende burgers kunnen door hun enthousiasme anderen ook betrekken bij de projecten. Van tellers kan zo een olievlekwerking uitgaan.

De natuurbetrokkenheid is wederkerig, schrijven de onderzoekers. Vaak zijn deelnemers aan projecten mensen die al bovengemiddeld geëngageerd waren met de natuur. Natuurbetrokkenheid is niet alleen een gevolg van deelname aan citizen science-projecten, maar vaak ook het startpunt voor deelname.

Succesfactoren

Het succes van citizen science-projecten hangt voor een deel af van de organisaties die projecten organiseren. Hoe koppelen ze bijvoorbeeld terug naar de deelnemers? Hoe waarderen ze hun vrijwilligers? Organiseren ze een opleiding? Krijgen deelnemers toegang tot terreinen die normaal afgesloten zijn? Door een breed palet aan te bieden, kun je meer vrijwilligers werven. Maar een belangrijke rol is toch weggegelegd voor de actieve burger zelf die anderen enthousiasmeert.

(Bron foto: Pixabay)