Nieuws

CO₂-voetafdruk voor de productie varkensvlees in kaart gebracht

Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben de CO₂-productie van varkensvlees in kaart gebracht. Factoren uit de hele keten zijn meegenomen, vanaf productie van het voer tot aan de verkoop.

Vion wil de CO₂-uitstoot voor varkensvlees in beeld brengen, weergegeven als de CO₂-voetafdruk, zo is te lezen in het artikel “CO₂-voetafdruk vergelijken via verpakking”. Op deze manier kunnen producenten de CO₂-uitstoot verlagen. Consumenten kunnen producten vergelijken en zo een duurzame keuze maken.

CO₂-voetafdruk

Met de overheid zijn afspraken gemaakt om voeding op een maatschappelijk verantwoorde te produceren. Daarnaast wil het ministerie van LNV dat veehouders - zoals verwoord in de visie ' Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden,' - de kringlooplandbouwvisie - dat de veehouderijsector de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Vion, een internationale producent van vlees, vleesproducten en plantaardige alternatieven, heeft aan Wageningen Economic Research gevraagd de CO₂-voetafdruk van varkensvlees op een gestandaardiseerde en wetenschappelijk geaccepteerde manier te berekenen. Op de verpakking is deze CO₂-voetafdruk straks te vinden zodat consumenten op het vlak van duurzaamheid van objectieve informatie worden voorzien.

Model Data-Fair

Het model dat Wageningen Economic Research heeft ontwikkeld, is samengevat in het project Data-Fair. Het model is in samenwerking met Vion Food Group, HAS Den Bosch en ZLTO tot stand gekomen. In dit model hebben de onderzoekers gekeken naar alle denkbare factoren die een relevante CO₂-bijdrage leveren. Ze hebben de hele keten in beeld gebracht, dus vanaf de productie van het voer tot aan de verkoop. Het is belangrijk om te weten wat de bijdrage van elk onderdeel is aan de CO₂-voetafdruk. De factoren zijn beoordeeld op hun belang. Dat is gebeurd op basis van internationaal erkende rekenregels.

Verbeterpunten

Op het gebied van voer en de voergrondstoffen van de varkens zijn verbeteringen haalbaar, al moet het voer wel betaalbaar blijven. Ook zijn veranderingen mogelijk in het landgebruik. Te lezen is dat je een flinke verlaging van de CO₂-voetafdruk kunt bereiken er geen bos meer wordt gekapt voor sojateelt. Varkenshouders kunnen soja vervangen door bijproducten uit de zuivelindustrie.

Verder speelt de methaanuitstoot een rol. Dit sterke broeikasgas heeft een flink aandeel in de CO₂-voetafdruk. De methaanuitstoot kun je verlagen door bronaanpak, waarmee je direct de ammoniakuitstoot beperkt. Bij een renovatie van de stal kan de voetafdruk verlaagd worden door mest snel uit de stal af te voeren en te vergisten.

Eiwitbronnen

Met de resultaten uit het model is varkensvlees nu objectief is te vergelijken met andere belangrijke eiwitbronnen. Op deze manier kunnen consumenten zelf bepalen wat ze willen kopen.

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp. Meer informatie over Kringlooplandbouw vind je op het portaal Kringlooplandbouw.

(Bron foto: Shutterstock)