Nieuws

Community of Practice helpt bij invoering passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs in het basisonderwijs in 2014 kregen leerkrachten te maken met complexe problematiek. Een Community of Practice lijkt een manier om te werken aan oplossingen.

Passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingevoerd in het basisonderwijs. Dit betekent dat een school elk kind een passende onderwijsplek moet bieden. Als ouders vinden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan moeten ze dit aangeven. Een school krijgt dan zorgplicht. Het idee is dat kinderen zo binnen het reguliere onderwijs kunnen blijven meedraaien, terwijl ze voordien in het speciaal onderwijs geplaatst zouden worden.

Problematiek

De invoering van dit passend onderwijs is voor leerkrachten lastig, want de problematiek is complex. Er is meer differentiatie in de klas. Je moet zorgen voor passend onderwijs aan leerlingen die hoogbegaafd zijn, of aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie. En als het nodig is, moet je externe expertise inschakelen. Veel leerkrachten voelen zich onvoldoende competent en gefaciliteerd om met de diversiteit aan problematieken om te gaan, schrijft Caroline Ermers, student aan Aeres Hogeschool in haar afstudeerverslag.

Het is voor het lerarenteam lastig elkaar te ondersteunen. Bij basisschool LenS in Mill ontstond het idee dat een Community of Practice (CoP) een manier kan zijn om het lerarenteam te ondersteunen. Uit literatuur blijkt dat het delen van kennis en ervaring rond een praktisch vraagstuk binnen een Community of Practice leidt tot leren met elkaar.

Praktijkvraagstuk

Ermers heeft als afstudeerproject de ontwikkeling van het proces in de CoP gevolgd. Uit haar afstudeerverslag wordt duidelijk dat collectief leren een duidelijke plek heeft binnen de CoP. Het praktijkvraagstuk lijkt zich te ontwikkelen binnen de CoP en er worden nieuwe handelswijzen ontwikkeld. Ermers concludeert dat een Community of Practice een manier is om te werken aan lastige vraagstukken in de praktijk.

(Bron foto: Thinkstock)