Nieuws

Consortium start project preventie van bodemverdichting in de akkerbouw

Bodem
Bron foto: Veltman34, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Preventie bodemverdichting
  • Interessant voor
    Akkerbouwers, loonwerkers
Bekijk de bronnen
Donderdag 3 maart 2022 is een consortium bestaande uit Cosun beet company, Cumela, LTO Noord, Fedecom, IRS, de onderwijsinstellingen Aeres en CIV Groen en Wageningen University & Research (WUR) gestart met een tweejarig project om bodemverdichting in de akkerbouw te voorkomen. Het project wordt ondersteund door de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmateriaal in het kader van het programma Kennis op Maat (KOM). Het ministerie van L&V is nauw betrokken o.a. via het project PPS Beterbodem Beheer

Bodemverdichting is verdichting en vervorming van de bodemstructuur, gewoonlijk als gevolg van mechanische spanningen. Dit heeft tot gevolg dat bewortelbaarheid van gewassen afneemt en er bij droogte oogstschade optreedt (10 tot 40 %). Daarnaast beperkt een verdichte ondergrond de infiltratie van regenwater waardoor er meer wateroverlast kan ontstaan en het risico op het afspoelen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen groter is.

Bodemverdichting

De kans op bodemverdichting voor de akkerbouw is hoog, doordat er relatief veel teelten zijn met late oogstmomenten, veel af te voeren product en zware machines. Op basis van veldonderzoek is vastgesteld dat tussen de 25 % en 45 % van de gronden voor akkerbouw in Nederland daadwerkelijk verdicht zijn.  De verdere intensivering van de landbouw en het tekort aan arbeidskrachten maakt dat de gebruikte landbouwmachines groter worden en dat er onder ongunstige (natte) omstandigheden moet worden geoogst. Dit kan ertoe leiden dat er op meer plaatsen bodemverdichting gaat optreden.

Doelstelling project

Het doel van dit project is om het kennisniveau over de gevolgen van bodemverdichting en de mogelijkheden om dit te voorkomen te verhogen bij landgebruikers, loonwerkers, studenten en grondeigenaren. Hier wordt bereikt dat men weet wat de gevolgen van bodemverdichting zijn, weet wat de alternatieven zijn om bodemverdichting te voorkomen/verminderen en weet welke alternatieven er zijn er in vergelijking met de huidige praktijk. Het verhoogde kennisniveau gaat ertoe leiden dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van bewerkings- en oogstmomenten, inzet van machines en teelten.

Doelgroep

In dit project richt zich in eerste instantie op de partijen die grond bewerken en producten oogsten zoals agrariërs en loonwerkers. Een andere doelgroep zijn de verpachters. Tenslotte zijn de studenten (HBO en MBO) als toekomstige agrariërs, loonwerkers en eigenaren een belangrijk doelgroep.  De doelgroepen worden bereikt via hun netwerkorganisaties (zoals Cosun beet company, Cumela, LTO Noord, Fedecom, IRS en vereniging van grondeigenaren etc.) of onderwijsinstellingen. In dit onderzoek wordt ernaar gestreefd minimaal 180 Mkb’ers en 160 studenten direct te bereiken. Via websites, publicaties en het Groen Kennisnet en Kennisonline wordt een nog veel grotere doelgroep bereikt.

Voor meer info: Guido Bakema, WENR, guido.bakema@wur.nl