Nieuws

Contouren klimaatakkoord landbouw en landgebruik

De hoofdlijnen van het klimaatakkoord voorziet voor landbouw, bosbouw en natuur een besparing van 3,5 Mton CO₂-equivalenten. Er zijn wel mogelijkheden, maar er blijven ook nog veel vragen open.

In het klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 werd gesloten, is vastgelgd dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot minder dan 2°C. Als vervolg op dat akkoord heeft Nederland in een nationaal klimaatakkoord vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49% moet dalen ten opzichte van 1990. Hoe dat doel gehaald moet worden is besproken in vijf sectortafels.

Hoofdlijnen

Voor de sectortafel landbouw en landgebruik, waarin vertegenwoordigers van landbouw, bosbouw en natuur zitten, was de opgave 3,5 Mton CO₂-equivalenten te besparen. Op 10 juli werden de hoofdlijnen van dat klimaatakkoord gepresenteerd. Voor landbouw en landgebruik zijn er wel mogelijkheden, maar er blijven nog veel vragen onbeantwoord aldus vakblad VNBL in het artikel 'Voorstel tot klimaatakkoord bevat nog heel veel losse eindjes'.

Oplossingen

Voor de landbouw worden verschillende oplossingen genoemd zoals andere teelten, een aangepast rantsoen voor het vee, aangepaste bemesting of maatregelen voor een duurzaam bodembeheer. Door vernatting van veenweidegebieden kun je de CO₂-uitstoot beperken. Je kunt meer bos aanplanten, bossen klimaatslimmer beheren, meer groen in steden aanplanten of meer inlands hout in de bouw gebruiken. En natuurlijk kun je forser inzetten op meer duurzame energie: meer zonnepanelen, windenergie of biomassa bijvoorbeeld. Maar al die oplossingen roepen ook vragen op.

Biomassa

Als je de landbouw gaat extensiveren, zonne-akkers of windmolenparken aanlegt en je ook nog grond nodig hebt voor stadsuitbreiding, is er dan wel grond voor de teelt van biomassa? In het artikel wordt beschreven dat veel partijen een forse emissiereductie willen realiseren in de veenweidegebieden door vernatting. Maar kennis over effectieve strategieën is nog sterk in ontwikkeling.

Meer bos

Door meer bomen aan te planten of bos aan te leggen kun je CO₂ vastleggen. Dat was ook de gedachte van het Actieplan Bos en Hout uit 2016 waarin gesproken werd over de aanleg van 100.000 hectare nieuw bos. Maar het areaal bos krimpt nog steeds. Het is nog niet duidelijk hoe en waar die herbebossing plaats moet vinden. Ook het plan om meer duurzaam Nederlands hout in bouw te gebruiken, zoals beschreven in dat Actieplan, is nog niet goed uitgewerkt.

(Bron foto: Pixabay)