Nieuws

Contouren voor een nieuw mestbeleid

Minister Schouten wil naar een ander, robuust en meer eenvoudig mestbeleid. Dat beleid moet minder fraudeprikkels bevatten en zorgen voor een betere benutting van meststoffen. Kringlooplandbouw is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

In september heeft Minister Schouten visie op Landbouw, Natuur en Voedsel gepresenteerd waarin kringlooplandbouw een centrale rol krijgt. Die visie biedt ook het kader waarbinnen herbezinning op het mestbeleid zal plaatsvinden, schrijft de minister in oktober in een Kamerbrief. In die Kamerbrief maakt ze duidelijk hoe herziening van het mestbeleid aangepakt zal worden.

Kringlooplandbouw

De inzet op kringlooplandbouw, zoals in de visie verwoord, betekent dat je efficiënt om moet gaan met lokaal beschikbare nutriënten en en dat je moet inzetten op herbenutting in kringlopen. Daarbij past een terughoudend gebruik van kunstmest. De minister ziet het mestbeleid als een belangrijk aspect in de ontwikkeling naar kringlooplandbouw.

Het belangrijkste doel van het mestbeleid moet het verminderen van de emissie van meststoffen zijn, zodat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbetert. De Europse Nitraatrichtlijn en in de Kaderrichtlijn Water zijn daarin leidend. In de Kamerbrief constateert de minster dat met het huidig mestbeleid al veel is bereikt, maar er zijn nog zorgen. Zo is met name in het zuidelijke zand- en lössgebied de uitspoeling van nitraat te hoog. Bovendien moeten er verdere stappen gezet worden om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. De vraag is of de resterende problemen kunnen worden opgelost met het huidige beleid. Daarom is een herbezinning nodig, aldus de minister.

Eenvoudiger mestbeleid

Wil het mestbeleid effectief zijn, dan moet duidelijk zijn waar de beleidsmaatregelen toe dienen en ze moeten ook werkbaar zijn in de boerenpraktijk. De minister heeft de indruk dat dit nu onvoldoende het geval is. De gedetailleerde regelgeving is ingewikkeld. Het leidt tot hoge administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Daarnaast doen zich problemen voor door fraude met dierlijke mest.

Het huidige beleid kent veel uitzondering en reparaties om gaten in de regelgeving te dichten. De minister wil toe naar een robuust en eenvoudiger mestbeleid. Het nieuwe mestbeleid moet zorgen voor een betere benutting van meststoffen zodat ook de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbetert. Doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water blijven ook in het nieuwe mestbleid van belang. Dat nieuwe mestbeleid moet prikkels bevatten die fraude voorkomen. Daarnaast moet het nieuwe mestbeleid makkelijker te handhaven zijn en tot minder regeldruk leiden.

Regiobijeenkomsten

Om dat nieuwe mestbeleid vorm te geven, wil de minister in dialoog met betrokkenen zoals sectorpartijen en regionale overheden. Daarnaast wil ze ook wat minder gebruikelijke spelers een kans geven mee te denken. Voor dat overleg worden in de eerste maanden van 2019 een aantal regiobijeenkomsten georganiseerd. De minister besluit haar brief met de opmerking dat ze de herbezinning als een grote kans ziet om het mestbeleid te verbeteren.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(6)