Nieuws

Dalende CO₂-emissie door coronacrisis

Het is nog te vroeg om precies vast te kunnen stellen wat het effect van de coronacrisis is op de uitstoot van CO₂. Toch is al wel duidelijk dat de emissie van dit broeikasgas daalt, zo blijkt uit een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Wereldwijd hebben maatregelen om de corona-pandemie in te perken invloed op economische activiteiten. Er zijn minder industriële activiteiten, met gevolgen voor de elektriciteitsvraag en transportsector. Bovendien is het vliegverkeer nagenoeg tot stilstand gekomen. De verwachting is dat de uitstoot van het broeikasgas CO₂ daardoor daalt. Hoewel het nu nog vroeg is en daardoor speculatief, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving toch een korte studie gepresenteerd om in beeld te brengen wat de effecten zijn.

Daling uitstoot

In die studie worden twee scenario's doorgerekend. In het eerste scenario blijven de economische gevolgen relatief beperkt tot eind 2020, in het tweede scenario zijn de gevolgen ernstiger en blijven ze ook langer duren. In beide scenario's dalen de emissies van CO₂ in 2020 als je het vergelijkt met de referentieraming van december 2019. In het eerste scenario kan er een daling van zo'n 8,5 tot 9,5 Mton CO₂-equivalenten plaatsvinden, in het tweede scenario een daling van zo'n 15,5 tot 17,5 Mton CO₂-equivalenten. In vergelijking met de raming van 1990 is dat een reductie die varieert van 24% tot 29%.

Lange termijn

Ook in andere studies wereldwijd ziet het planbureau vergelijkbare dalingen. En recentere ramingen laten grotere dalingen laten zien dan eerdere. De meest recente schatting van Carbon Brief komt op een effect - door alle incidentele factoren - van 5,5% emissiereductie. De afname van broeikasgasemissies door de coronacrisis is het omvangrijkst in de industrie, de transportsector en de elektriciteitsvraag, aldus het planbureau.

Of de gevolgen ook op langere termijn te merken zijn, is nu nog niet duidelijk. In eerste instantie zijn de effecten eenmalig van aard. Of het effect ook op langere termijn te zien zal zijn, hangt af van verschillende factoren: het directe inhaaleffect, de blijvende reacties van mensen en bedrijven en veranderingen in het beleid.

In oktober verschijnt de Klimaat- en Energieverkenning 2020, die meer duidelijkheid zal geven over de effecten van de crisis in 2020. Die studie zal een integrale raming van de broeikasgasemissies tot en met 2030 geven.

(Bron foto: PublicDomainPictures via Pixabay)