Nieuws

Dalende fosfaatproductie in 2017

Dankzij de maatregelen van het fosfaatreductiepakket is de fosfaatproductie in 2017 gedaald. Maar de uitscheiding van stikstof nam licht toe, zo blijkt uit een rapport van het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks wat de mestproductie is in de Nederlandse landbouw en wat de hoeveelheden stikstof en fosfaat zijn in de geproduceerde mest. In augustus verscheen het rapport 'Dierlijke mest en mineralen 2017'.

Fosfaatproductie

Uit dat rapport blijkt dat de hoeveelheid fosfaat in mest is gedaald van 175,2 miljoen kg in 2016 tot 169,0 miljoen kg in 2017. Die daling van de fosfaatproductie is te verklaren door de maatregelen van het Fosfaatreductiepakket 2017. Het doel van dat pakket was de fosfaatproductie onder de Europees vastgestelde norm van 172,9 miljoen kilo te brengen. Daarmee is dit maatregelenpakket dus geslaagd.

Rundvee

Het rapport gaat nader in op de fosfaatproductie door de verschillende veehouderijsectoren: rundvee, varkens, pluimvee en overige diersoorten. Mede door het maatregelenpakket is het aantal melkkoeien afgenomen met ruim 130 duizend stuks (8%) en het aantal kalveren, pinken en vaarzen met ruim 150 duizend stuks (12%). Daardoor kon de fosfaatproductie in de melkveehouderij dalen van 89,5 miljoen kg in 2016 tot 86,6 miljoen kg in 2017.

Varkens en pluimvee

In de varkenshouderij daalde het aantal vleesvarkens met zo'n 100.000 stuks (1,7%). Daarnaast daalde het fosforgehalte in het varkensvoer met enkele procenten waardoor de fosfaatproductie in de varkenshouderij daalde van van 39,2 miljoen kg in 2016 tot 37,5 miljoen kg in 2017. In de pluimveehouderij speelde de fipronil-affaire een rol. Door de ruimingen en leegstand van stallen daalden de stikstof- en fosfaatuitscheiding in de pluimveehouderij met circa 5%. De fosfaatproductie van de pluimveestapel nam af van 28,9 tot 27,5 miljoen kg. Voor andere diergroepen zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren bleef de fosfaatproductie gelijk: zo'n 6,6 miljoen kg.

Stikstofproductie

Anders dan de dalende fosfaatproductie nam de productie van stikstof licht toe van 504,3 miljoen kilo in 2016 tot tot 512,0 miljoen kg in 2017. Dat komt door een combinatie van factoren, aldus het rapport. Zo was er in 2017 wat minder snijmaïs beschikbaar als ruwvoer. Door de vervangende voedermiddelen nam de mineralenuitscheiding wat toe. Bovendien was het stikstofgehalte van het gras in 2017 wat hoger dan in 2016.

(Bron foto: Shutterstock)