Nieuws

De klimaatimpact van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw in beeld gebracht

Bosbeheer door kappen - Rihaij via Pixabay
Bron foto: Rihaij, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Landgebruik
  • Interessant voor
    Terreinbeheerders, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
In een recent gepubliceerde interactieve pdf beschrijft de taakgroep LULUCF hoe landgebruik samenhangt met het vastleggen van broeikasgassen. De focus ligt op 3 gebieden: Landgebruik (Land Use), landgebruiksverandering (Land Use Change) en bosbouw (Forestry), kortom LULUCF. De taakgroep onderscheid zes landgebruiksklassen: bos, bouwland, grasland, wetlands, bebouwing en overig land.

De impact van de LULUCF-sector op het klimaat

De manier waarop land en bossen gebruikt worden heeft impact op het klimaat. Groeiende bossen en vegetatie verwijderen CO2 uit de atmosfeer en leggen daarbij koolstof vast in biomassa (hout) en bodems. De manier waarop met het land wordt omgegaan bepaalt in welke mate bossen, vegetatie en bodem koolstof kunnen vastleggen en of en hoe lang die koolstof daarin vastgelegd blijft. Aanplant van nieuw bos (bebossing) en goed beheer van bodems zal bijdragen aan toenemende vastlegging van CO2 uit de atmosfeer in koolstofreservoirs van de LULUCF-sector. De Nederlandse bosinventarisaties vormen de belangrijkste bron van informatie voor de koolstofvoorraden in het bos.

Activiteiten zoals ontbossing en intensief gebruik van de bodem resulteren daarentegen in broeikasgasemissies. Het kunstmatig verlagen van de grondwaterspiegel om landbouw te kunnen bedrijven leidt tot veenoxidatie waarbij veel CO2 vrijkomt. Dit is tevens de grootste bron van broeikasgasemissies binnen de LULUCF-sector. In 2019 waren de LULUCF-emissies 2,4% lager (4,5 Mton CO2-eq.) vergeleken met 2018 (4,6 Mton CO2-eq.) en 25,5% lager dan het beginjaar 1990 (6,1 Mton CO2-eq.)

Resultaten in de vorm van een interactieve pdf

De nieuwe publicatie van de WOT Natuur & Milieu geeft een toelichting op het tot stand komen van de jaarlijkse rapportage van broeikasgasemissies en verwijdering van CO2 voor landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw in het kader van de Nederlandse Emissieregistratie. Het gaat hierbij om de stand van zaken halverwege 2021. In deze publicatie ligt de nadruk op de gebruikte methoden en de aannames die achter de berekening van de emissiecijfers zitten. Deze publicatie is met name gericht op beleidsmakers en onderzoekers die in hun werk te maken hebben met de LULUCF-sector.

Bronnen

(3)