Nieuws

Deltaplan voor herstel van biodiversiteit

De biodiversiteit staat onder druk. Niet alleen het aantal insecten neemt sinds begin jaren negentig sterk af, ook andere planten en dieren staan onder druk. Hoewel een exacte oorzaak niet bekend is, zijn er wel verklaringen voor de achteruitgang. Een Deltaplan Biodiversiteitsherstel moet het tij keren.

Het gaat niet goed met de insecten. Uit een onderzoek dat onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Engelse en Duitse wetenschappers uitvoerden, blijkt dat sinds 1989 de totale biomassa aan vliegende insecten met 75% is achteruitgegaan. Wat de precieze oorzaak van die achteruitgang is, is niet duidelijk. Het onderzoeksrapport geeft geen direct bewijs voor een mogelijke oorzaak.

Insecten

De resultaten van dit onderzoek kreeg veel aandacht in de media. De geconstateerde afname van insecten lijkt in overeenstemming met de otnwikkeling van de biodiversiteit in Nederland, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een notitie 'Achteruitgang insecten.' Het planbureau kan de onderzoeksresultaten niet goed vergelijken. want in Nederland wordt de biomassa van insecten niet goed gemeten. Maar in Nederland wordt wel de omvang en verspreiding van verschillende insecten, met name dagvlinders en libellen gevolgd.

Biodiversiteit

De trend laat zien dat deze insectengroepen in aantallen sinds begin jaren negentig een sterke afname vertonen. In een bericht op Nature Today maakte de Vlinderstichting op 30 november bekend dat Nederlandse vlinderpopulaties de afgelopen 25 jaar met 35% zijn afgenomen. Als mogelijke oorzaken worden verschillende factoren genoemd zoals klimaatverandering, de intensivering van de landbouw, verandering van landgebruik, stikstofdepositie of versnippering van natuurgebieden. Toch constateert het planbureau dat er over de volledige linie van de biodiversiteit, zowel planten als dieren, stabilisatie is en beginnend herstel. Maar dit geldt voor lang niet alle soorten en soortgroepen. Voor sommige soorten is de achteruitgang nog niet gestopt.

Deltaplan

De achteruitgang van die biodiversiteit op het platteland van insecten, weidevogels, akkervogels en plantensoorten heeft ertoe geleid dat verschillende organisaties het initiatief hebben genomen om te komen tot een Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Vertegenwoordigers vanuit land- en tuinbouworganisaties, agrofoodbdrijven, natuur- en milieuorganisaties en de wetenschap kwamen op 21 november bijeen en kwamen tot een 'Verklaring van Driebergen'. De bedoeling is dat voor de zomer van 2018 een Deltplan uitgewerkt wordt.

Natuurinclusieve landbouw

Voor biodiversiteitsherstel wordt vooral gekeken naar een integratie van landbouw- en natuurfuncties zoals die binnen 'Natuurinclusieve Landbouw' wordt beschreven. Daarbij wordt gekeken niet alleen gekeken naar insecten, bloemplanten, of weide- en akkervogels, maar ook naar het bodemleven, omgevingskwaliteit. Bedoeling is dat er op een integrale manier naar het landschap wordt gekeken. Landbouw en natuur worden niet los van elkaar gezien. Waar nodig moet kennis worden ontwikkeld. Welke ontbrekende kennis het meest urgent is, is gebundeld in de Kennisagenda Nature4Life die begin dit jaar uitkwam.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(8)