Nieuws

Derogatieverlies kost varkenshouders 5000 euro per jaar

Het eventueel wegvallen van derogatie in 2018 heeft niet alleen effect op melkveehouderij. Ook varkenshouders krijgen op korte termijn met een inkomstenverlies te maken van ruim 5000 euro per bedrijf.

Zou derogatie wegvallen, dan heeft dat forse gevolgen voor de melkveehouderij, zo bleek uit onderzoeksrapporten die Wageningen Economic Research (LEI) vorig jaar publiceerde. Groen Kennisnet besteedde er in november vorig jaar aandacht aan in het bericht 'Wegvallen derogatie betekent banenverlies'. Nederlandse melkveehouders mogen bij het wegvallen van de derogatie hun mestgift op land dan niet verhogen. Het zou betekenen dat ze minder koeien kunnen houden en kosten moeten maken voor mestverwerking.

Derogatie

Derogatie houdt in dat voor Nederlandse melkveehouders en andere houders van graasdieren een uitzonderingspositie geldt van de Europese Nitraatrichtlijn. Die richtlijn stelt dat je per hectare grond niet meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest mag opbrengen. Nederlandse melkveehouders die derogatie aanvragen mogen die gift op grasland verhogen tot 230 of 250 kilo stikstof uit dierlijke mest mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet 80% van het oppervlak uit grasland bestaan. En een andere voorwaarde is dat Nederland de fosfaatproductie van 2002 (172,9 miljoen kilogram) niet mag overschrijden. Omdat Nederland begin dit jaar niet aan die voorwaarde voldeed, bestaat de kans dat het recht op derogatie in 2018 vervalt. En dat heeft gevolgen.

Varkenshouderij

Het wegvallen van de derogatie heeft niet alleen effect op de melkveehouderij. Ook in de varkenshouderij zal er een groter mestoverschot ontstaan. Er zou naar schatting 5 miljoen ton varkensmest meer verwerkt moeten worden, zo meldt het rapport 'Economische gevolgen van derogatie voor de varkenshouderij'. De mestafzet zal daardoor duurder worden. In het rapport zet Wageningen Economic Research in opdracht van LTO Nederland de feiten op een rij.

Kosten mestafzet

De kosten van de mestafzet zijn de afgelopen jaren al gestegen door de groei van de melkveestapel na 2013. Bovendien moet er meer mest verwerkt worden door de hoge fosfaatgehaltes in het ruwvoer. Daardoor is de druk op de mestmarkt in 2015 en 2016 erg hoog geworden, schrijft het rapport. De afzetprijzen zijn in 2017 gestegen tot 17 euro per ton mest. Zou derogatie wegvallen, dan wordt de druk op de mestmarkt nog veel hoger en stijgen de prijzen op korte termijn tot 20 of 22 euro per ton. Maar de werkelijke kosten kunnen lager uitvallen

Inkomstenverlies

Rundveehouders hebben de mogelijkheid  hun verplichte verwerking van overtollige mest via zogenaamde Vervangende Verwerkingsovereenkomsten ( VVO’s) over te dragen aan varkenshouders. Dat biedt voor varkenshouders een voordeel van 1,70 euro per ton. De schatting is dat de mestafzetprijs zonder derogatie zo op korte termijn op 19,30 euro per ton uitkomt. Voor een gemiddelde varkenshouderij betekent dit een inkomstendaling van ruim 5000 euro. Omdat op langere termijn de kosten voor mestverwerking en -scheiding dalen - er komt immers meer capaciteit voor mestverwerking - zullen ook de afzetprijzen dalen. Het zou betekenen dat varkenshouders per bedrijf op termijn met een inkomstenverlies van gemiddeld 4200 euro per jaar te maken krijgen.

(Bron foto: Shutterstock)