Nieuws

Digitaal Handboek Bodem en Bemesting gelanceerd

Akkerbouwers, vollegrondsgroententelers en hun adviseurs kunnen voortaan voor bemestings- en bodembeheeradviezen terecht op de site Handboek Bodem en Bemesting. Daarop informatie over grondanalysemethodes, berijding, effecten bekalking op structuur en bodemleven, et cetera.

De inhoud van het, vrij toegankelijke, digitale handboek is opgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. Het handboek is een voortzetting van de ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’ (voorheen gepubliceerd via de site Kennisakker).

Zoeken ‘flink vereenvoudigd’

In het Handboek Bodem en Bemesting is de informatie uit deze ‘Adviesbasis’ opgenomen, evenals nieuwe adviezen en handvatten. Dit meldt Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR in een nieuwsbericht. ‘Met het digitaliseren van de ‘adviesbasis’ is het zoeken naar informatie flink vereenvoudigd’.

Zo is het mogelijk om een selectie te maken op basis van ‘Handeling’ (bemesting, vruchtwisseling, waterbeheer, et cetera), ‘Gewas’ (granen, akkerbouwmatige groenten, aromatische kruiden, et cetera) en ‘Bodem’ (bijvoorbeeld: bodemkwaliteitsplan, waterbeschikbaarheid en volumegewicht grond).

Het papieren handboek is eind 2013, tijdens de informatiedag van het Masterplan Mineralenmanagement in Nijkerk, gepresenteerd. De website van het handboek is op 15 april 2014 gelanceerd. Het werk is gefinancierd vanuit het gelijknamige Masterplan Mineralen Management van het Productschap Akkerbouw en de PPS Bodem.


(Bron foto: Thinkstock)