Nieuws

Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw beschikbaar

Impressie biodiverse akkerbouw - WUR
Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw (© Wageningen University & Research)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Wiki Natuurinclusieve Landbouw
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Vollegrondstuinder
Bekijk de bronnen
Met financiële bijdragen van het ministerie van LNV, de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw en Stichting Natuurinclusieve landbouw zijn acht natuurinclusieve landbouwmaatregelen uitgewerkt in een digitale gids. Deze gids is een toegankelijke en onafhankelijke informatiebron die een integraal overzicht van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw biedt. Hiermee wordt houvast geboden aan oriënterende agrariërs, adviseurs en erfbetreders in het versnipperde aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw.

De Nederlandse biodiversiteit en het landschap verschraalt. Landbouw is niet volhoudbaar zonder aandacht voor biodiversiteit. Om de sector op de lange termijn gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten zijn, is een omslag in de landbouw nodig. Met deze gids kunnen boeren stappen zetten richting een meer natuurinclusieve teelt en een meer biodivers akkerbouwbedrijf. Dit resulteert in duurzame, natuurinclusieve landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én economisch rendeert.

Natuurinclusieve Landbouw

In de gids zijn de volgende maatregelen uitgewerkt: organische mest, groenbemesters, strokenteelt, agroforestry, randenbeheer, niet-kerende grondbewerking, gewasdiversiteit, geïntegreerde gewasbescherming. Deze maatregelen zijn vervolgens uitgewerkt met voordelen en aandachtspunten van de bedrijfsvoering, bedrijfsresultaat, biodiversiteit, ziekten en plagen, onkruid en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn ervaringen van boeren met dergelijke maatregelen te lezen.

De Digitale Gids

De gids besteedt veel aandacht aan win-win situaties voor biodiversiteit en het bedrijfssysteem, zodat zowel de agrariër als de natuur baat hebben bij de maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van natuurinclusieve maatregelen voor verbeterde bodemkwaliteit, natuurlijke plaagbestrijding, hogere weerbaarheid tegen ziekten, plagen en extreme weersomstandigheden en voor het verlagen van verliezen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen.

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw (NIL) kan als een zoektocht gezien worden naar een voedselproductie binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. Met NIL probeer je als ondernemer om natuurlijke processen optimaal in de bedrijfsvoering te integreren en te benutten om het optimale evenwicht tussen natuur en productie te vinden. Je plant en zorgt  ook  voor voldoende voedsel en habitatvoorziening voor biodiversiteit op en rond de percelen. Hiernaast wordt er op gelet dat zo min mogelijke negatieve effecten van het teeltsysteem optreden in de natuur buiten het bedrijf. Zo kan jouw bedrijfmet NIL robuuster worden: minder kwetsbaar voor ziekten, plagen en extreme weersomstandigheden en minder afhankelijk worden van externe inputs en schommelingen in markten. NIL kan dus bijdragen aan een duurzame en veerkrachtige bedrijfsvoering en toekomstbestendige bedrijven.

Portaal Natuurinclusieve Landbouw

Meer weten over natuurinclusieve landbouw? Bekijk onze – zojuist gelanceerde – website natuurinclusievelandbouw.eu. Dit portaal heeft Groen Kennisnet opgezet in samenwerking met de Vogelbescherming Nederland, CoE Groen, Hogeschool Van Hall Larenstein, Prins Bernhard Cultuurfonds en met financiering van de Europese Unie. Hier vind je een uitgebreide collectie aan bronnen over Natuurinclusieve Landbouw, maar ook uitgelichtte nieuwsberichten en dossiers.

Bekijk het portaal Natuurinclusieve landbouw

De Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw is opgesteld door Wageningen Research, Aequator Groen & Ruimte, stichting Natuurinclusieve landbouw met input uit de landbouwpraktijk.