Nieuws

Discussie over bomenkap

Het wel of niet kappen van bomen houdt de gemoederen soms bezig. Boomjurist Goudzwaard legt uit wat regelgeving zegt over de kap van bomen bij Amelisweerd. En bosbouwers vragen zich af wat beter is: grootschalige kaalkap of kleinschalige kapprojecten.

Vakblad Boomzorg gaat in op de regelgeving voor het kappen van bos. Tot voor kort gold de Boswet, nu geldt - sinds 1 januari 2017 - de Wet natuurbescherming (Wnb). In die wet is beschreven wat mag rond de velling van bos. Voor vellingen geldt een meld- en herplantplicht, maar daarbij zijn ook vrijstellingen mogelijk. Provinciale staten en gemeenten kunnen bovendien aanvullende regels stellen. Zo mogen ze velverboden maken voor houtopstanden die onder de meld- en herplantplicht vallen.

Amelisweerd

Boomjurist Mr. A.V.K. Goudzwaard legt in het artikel uit wat dat betekent voor de kap in het bos van Amelisweerd vanwege de verbreding van de A27. Het maakt in dit geval uit of het bos binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Buiten de bebouwde kom geldt de meld- en herplantplicht. Dat het landgoed Amelisweerd een Rijksmonument is, maakt voor de bomen langs de A27 niet uit. Die strook valt net buiten de grenzen van het Rijksmonument.

Vakblad Natuur Bos Landschap besteedt in een artikel aandacht aan het effect van kaalkap in het bos. Kleinschalig kappen is minder ingrijpend, aldus het vakblad. Het draagt bij aan versterking van de bosstructuur en vergroting van de soortendiversiteit. Maar het als het om houtoogst gaat is het minder efficiënt. Om meer zicht te krijgen op de problematiek organiseerde de bosbouwvereniging Pro Silva in 2016 een excursie over boskap.Het artikel 'Kaalkap? Bezint eer ge begint' geeft de ervaringen van de bosbouwers weer.

Kaalkap

Kaalkap is een ingereep waarbij een opstand in zijn geheel en gelijktijdig wordt geveld, zo legt het vakblad uit. Omdat de vegetatie volledig wordt verwijderd heeft kaalkap een negatief effect op de bodemvruchtbaarheid. Wanneer je de bodem vervolgens gaat bewerken, versterk je dat effect. Niet alleen voedingsstoffen verdwijnen, ook de de mycorrhiza's, de schimmels die met bomen samenleven sterven af. Wil je bodem en bosklimaat beschermen, dan moet je de vegetatie zo veel mogelijk in stand houden.

De bosbouwers bekeken tijdens de excursie zowel groot- als kleinschalige kapplekken. De bosbouwers waren tevreden over de verjonging in grootschalige kapprojecten. Het is een relatief eenvoudige verjongingsmaatregel, schrijft het vakblad, maar de vraag is of je voldoende rekening houdt met effecten op lange termijn.

180-jarige eik

Dat de kap van een solitaire boom soms tot discussies leidt, lees je in ander artikel in vakblad Boomzorg. In de middenberm bij de A58 staat een 180-jarige eik. Rijkswaterstaat wil die boom kappen vanwege wegverbreding, maar de Stichting Nationale Boomfeestdag vindt dat geen goed idee.

(Bron foto: Foto Geograph.org.uk, Richard Webb)