Nieuws

Domein Dierlijk eiwit en Vis: de hotspots op het gebied van verduurzaming

De Monitor Voortgang Verduurzaming Voedselketens (MVVV) is gemaakt om inzicht te geven in de voortgang die de Nederlandse voedselsector in de laatste periode heeft gemaakt op de belangrijkste duurzaamheidskwesties, de zogenaamde hotspots. Een hotspot is een activiteit binnen de voedselketen van een product die grote impact heeft op de duurzaamheid van de gehele keten.

Domein dierlijk Eiwit en vis in deze monitor

In dit onderzoek staat het domein dierlijk eiwit en vis centraal. Het overzicht laat zien waar voor in Nederland geconsumeerd voedsel vooruitgang is geboekt of waar er nog een tandje bij kan en vaak ook moet, wat betreft duurzaamheid.

Binnen sommige hotspots zijn de gestelde doelen bereikt: de issue milieu-impact door teelt diervoedergrondstoffen en antibiotica in de veehouderij zijn voorbeelden daarvan. Alhoewel dit in beide gevallen ook heeft geresulteerd in nieuwe toekomstige doelen.

Hotspots met minder vooruitgang in de afgelopen jaren en/of een aantal aandachtspunten zijn de antifouling problematiek in de visserij (het beschermen van boten met speciale verf om groei van bio organismen tegen te gaan), dierenwelzijn, luchtkwaliteit, energieverbruik, methaanemissies, gezondheid, veiligheid en welzijn van medewerkers en mest-management.

Belangrijkste uitkomsten voor dierlijke eiwitten en vis

Over deze Monitor

Uit vooronderzoek in de periode 2016-2018 is gebleken dat een allesomvattende duurzaamheidsmonitor voor Nederlandse voedselketens niet haalbaar is omdat onvoldoende publieke data beschikbaar zijn, de verschijningsfrequentie van data te laag is en het verzamelen van ontbrekende data duur is.

In plaats van een allesomvattende duurzaamheidsmonitor is in dit onderzoek, dat gefinancierd is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gefocust op hotspots en op het inventariseren van de informatie die al (systematisch) wordt verzameld, de informatie die nog ontbreekt en hoe deze informatie dan verzameld kan worden.

In tegenstelling tot de Monitor Duurzaam Voedsel die kijkt naar aankoop van duurzaam voedsel met een keurmerk door consumenten wordt in deze monitor ketenbreed gekeken hoe sectoren scoren op duurzaamheidsindicatoren zoals emissies, gebruik van antibiotica, veiligheid van personeel en dierenwelzijn. In de Monitor Voortgang Verduurzaming Voedselketens vormt de Monitor Duurzaam Voedsel wel een belangrijke kern.

De hoeveelheid eiwitrijke mengvoergrondstoffen die we van buiten de EU importeren fluctueren sterk en nemen niet duidelijk af. De niet regionale grondstoffen soja en palmproducten die we invoeren voldoen via certificeringsschema’s wel aan verschillende eisen rondom ontbossing.

Vervolg

De komende jaren worden andere domeinen aan de MDVV toegevoegd: aardappelen, groenten en fruit (2021), droge kruidenierswaren (2022) en tropische producten en dranken (2023).