Nieuws

Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij

De Klimaatlat veehouderij is een puntensysteem voor maatregelen die je als veehouder kunt nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die klimaatlat is uitgebreid met een aantal maatregelen die je bij de bouw van stallen en mestopslag kunt realiseren.

Door gerichte aanpassingen van veestallen kun je milieubelasting beperken. De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een certificatiesysteem voor duurzame veestallen. In dat systeem zijn eisen opgenomen wat betreft de emissie van broeikasgassen, diergezondheid, brandveiligheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat. De maatregelen voor klimaat maken onderdeel uit van de Klimaatlat. Dat is een puntensysteem voor maatregelen waardoor de uitstoot van broeikasgassen (koolstofdioxide (CO₂), methaan (CH₄) en lachgas (N₂O)) kan worden verminderd.

Emissie

Omdat het gewenst is die Klimaatlat uit breiden met maatregelen waarmee je de reductie van broeikasgasemissies uit stallen en mestopslagen via de bouw kunt stimuleren, is er een onderzoek uitgevoerd. Er was al een literatuuronderzoek uitgevoerd, maar er waren nog onduidelijkheden over de relaties tussen methaan-, lachgas- en ammoniakemissies tijdens diverse processen of opslagomstandigheden. Daarom zijn die relaties in zes deelprojecten nader onderzocht. Het rapport 'Ontwikkeling klimaatlat veehouderij' gaat in op de resultaten van die zes deelprojecten.

Zo is er een deskundigenbijeenkomst gehouden over maatregelen voor drijfmestsystemen om broeikasgasemissies te reduceren. Belangrijkste conclusie van die bijeenkomst was dat mest zo snel mogelijk verwijderd moet worden uit dierverblijven om daarna emissiearm op te slaan of te verwerken. In een ander project is gekeken naar maatregelen die je juist niet moet stimuleren, omdat die risico’s met zich mee brengen met betrekking tot bepaalde emissies. Zo blijkt dat er bij toepassing van droge mest in ligboxen een risico op N₂O-emissie is. En bij mestscheiding, bij toepassing van een open mestverwerkingsystemen, bestaat er risico op N₂O-emissie uit de opslag van de dikke fractie.

Bewustwording

Uit een inventarisatie naar kennisleemtes blijkt dat gegevens over broeikasgasemissies maar beperkt beschikbaar zijn bij processen als gescheiden opvang en bij (langdurige) drijfmestopslag na maatregelen zoals koelen, zouten en beluchten.

Voor implementatie in de Klimaatlat zijn een beperkt aantal maatregelen praktijkrijp, meldt het rapport. Door die maatregelen op te nemen, wordt bewustwording wel gestimuleerd, net als verdere ontwikkeling van maatregelen. De nu opgenomen maatregelen beperken zich tot drijfmestsystemen, waarbij snelle verwijdering van mest uit het dierverblijf gekoppeld wordt aan emissiearme opslag of mestverwerking. In bijlage I van het rapport zijn maatregelen opgenomen om de uitstoot van CH₄-emissie te reduceren.

(Bron foto: Thinkstock)