Nieuws

Dossier Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch ondernemers kunnen maatregelen nemen om de leefomgeving van flora en fauna te verbeteren. Subsidies voor agrarisch natuurbeheer helpen hen daarbij. Het nieuwe dossier ‘Agrarisch natuurbeheer’ laat zien wat er mogelijk is.

Agrarisch natuurbeheer staat al decennia in de belangstelling. Aanvankelijk ging het vooral om de bescherming van natuur en landschap op en rondom het boerenbedrijf. Agrarisch natuurbeheer maakt nu ook deel uit van beleid van de overheid. Zo stelt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het landbouwbeleid van de Europese Unie, geld beschikbaar voor vergroening via het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3).

Onderdeel van dit programma is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). In dit stelsel is het agrarisch natuurbeheer geregeld. Vanaf 2016 geldt een nieuw stelsel, dat inzet op de uitvoering van agrarisch natuurbeheer door samenwerkingsverbanden in plaats van individuele ondernemers. Het nieuwe dossier ontsluit informatie over deze regelingen.

Maar agrarisch natuurbeheer hoeft niet alleen rendabel te zijn vanwege subsidies. Natuurinclusieve landbouw levert ook verdienmodellen op. Het dossier laat zien welke verdienmodellen er zijn.

(Bron foto: Theo Rombouts (fotowedstrijd Groen Kennisnet))

Publicaties

(1)