Nieuws

Drie investeringsvoorstellen voor agrifood en tuinbouw

Met drie investeringsvoorstellen oplopend tot 1,2 miljard euro willen de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een vernieuwingsslag realiseren in de voedselproductie en sierteelt. Het plan is op 8 februari aangeboden aan NL Next Level.

Nederland is de op een na grootste exporteur van van land- en tuinbouwproducten. In 2016 was 22 procent van de totale Nederlandse goederenexport land- en tuinbouw gerelateerd. De tuinbouw en agrifoodsector wil de concurrentiepositie behouden en versterken. Tegelijkertijd staan de sectoren voor grote uitdagingen. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden en armoede terug te dringen met een beperkte hoeveelheid grond en grondstoffen, is een efficiënte productie nodig. Omdat de huidige wijze van productie en consumptie op termijn ecologisch onhoudbaar lijkt, moet de productie duurzamer.

Duurzame productie

We moeten daarom efficiënter omgaan met schaarse middelen. Dat kan door slimme technologie als smart farming, robotisering en genomics toe te passen. Zo kun je kringlopen beter sluiten en productiesystemen circulair maken, aldus het plan 'Investeringsvoorstellen Agrifood en Tuinbouw voor NL Next Level'. In het plan zijn drie voorstellen uitgewerkt die als doel hebben met nieuwe kennis en slimme technologie een vernieuwingsslag te realiseren in de voedselproductie en sierteelt.

Drie voorstellen

De voorstellen zijn gericht op plantgezondheid, mest en smart farming:

  • Healthy plants – Healthy planet. Dit voorstel is erop gericht te komen tot een weerbaar productiesysteem, waarin ziekten en plagen minder kans krijgen en de noodzaak om in te grijpen met gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt.
  • 'Mest: een gouden, groene grondstof '. Met dit project wordt het mestoverschot van een maatschappelijk probleem en een afvalproduct van de veehouderij omgezet en opgewaardeerd tot een waardevolle groene grondstof in een circulaire economie.
  • 'Smart agri-horti-food keten'. Dit voorstel behelst een doorbraakprogramma om op basis van digitalisering te komen tot een slimme productie en transparantie in de gehele voedselkolom.

Investering

Hans de Boer van NL Next Level, vindt het plan waardevol, zo blijkt uit het persbericht van de topsectoren: 'Juist de topsectoren agrifood en tuinbouw zijn belangrijke pijlers onder onze economie. Zij leggen nu concreet uitgewerkte businessplannen op tafel, die de sectoren verduurzamen en versterken en de verdiencapaciteit van Nederland vergroten'.

De voorstellen vragen in vijf jaar een investering van 1,2 miljard euro waarvan 2/3e door het bedrijfsleven moet worden bijgedragen. De verwachting is dat heet plan een vergroting van de verdiencapaciteit van Nederland oplevert die kan oplopen tot 7 miljard euro per jaar.

(Bron foto: Jan Nijman)