Nieuws

Drie nieuwe zeereservaten aangewezen

De Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front zijn door Staatssecretaris Dijksma aangewezen als zeereservaten. Dankzij deze beschermde status worden de onderwaternatuur en de vogels beschermd en mag er in delen niet meer gevist worden met sleepnetten.

Nederland heeft 160 beschermde natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden is bedoeld om de biodiversiteit op land en in de zee te behouden.

Natura 2000

Op grond van Europese verplichtingen had Nederland in 2008 de Klaverbank en de Doggersbank al aangemeld bij de Europese Commissie als offshore Natura 2000 gebieden. Beide gebieden zijn aangemeld onder de zogenoemde Habitatrichtlijn. Het Friese Front zal worden aangewezen als vogelrichtlijngebied. Daarvoor geldt geen aanmeldingsplicht bij de Europese Commissie. De volgende stap, die nu dus is genomen, is het aanwijzen van deze 3 gebieden als Natura 2000-gebieden in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ). Dijksma:’ Deze unieke zeereservaten zijn belangrijk voor de biodiversiteit in ons land. Kwetsbare vissen, vogels en het bodemleven in de zee kunnen nu beter beschermd worden.”

Visserij ontzien

Dijksma geeft in de brief aan dat de maatregel voldoet aan de motie Slob-Geurts die tijdens het debat over de wetsbehandeling van de wijziging van de Natuurbeschermingswet door de Tweede Kamer werd aangenomen. Hierbij verzocht de Kamer om de gevolgen van de visserijmaatregelen in de offshore Natura 2000 gebieden voor de sector zo klein mogelijk te houden. Volgens Dijksma zijn de economische gevolgen voor de visserij beperkt.

Doggersbank

De Doggersbank is een zandbank die zich uitstrekt over het Britse, Nederlandse en Duitse continentaal plat. De bank wordt gekenmerkt door overstroomde zandbanken die tussen de 20 en 100 meter diep liggen. De waterdiepte boven het Nederlandse deel varieert van ongeveer 20 tot 40 meter. Bij de bescherming van de Doggersbank werkt Nederland nauw samen met Groot-Brittannië en Duitsland.

Klaverbank

De Klaverbank heeft een bodem van (grof) grind en grotere stenen afgewisseld met grof zand en schelpen. Dit zorgt voor een specifieke leefomgeving voor de daar levende organismen. Het water is zo helder, dat het licht kan doordringen tot een diepte van wel 40 meter. Bepaalde soorten vissen zetten op deze bodem hun eieren af.

Friese Front

Het Friese Front is een zeegebied ten noorden van de Waddeneilanden op een afstand van ongeveer 80 km uit de kust. Het gebied vormt een overgangszone tussen de ondiepe zuidelijke en de diepe centrale Noordzee. Door dit gegeven is het een voedselrijk gebied en daardoor een belangrijk foerageergebied voor vogels, met name de zeekoet.


(Bron foto: Pixabay)