Nieuws

Drijfmest kan afbraak organische stof remmen

Na bemesting met organische rundermest wordt de mest door het bodemleven afgebroken en omgezet in voedingsstoffen. Maar het lijkt erop dat die afbraak of mineralisatie bij toediening van runderdrijfmest geremd wordt.

Runderdrijfmest wordt steeds vaker bewerkt. De mest wordt vergist in biogasinstallaties of het wordt gescheiden in een dunne en dikke fractie. Omdat er in de praktijk vragen zijn over het effect van die bewerkingen op het organisch stofgehalte van de mest en de afbraak van die organische stof, voerde Wageningen Livestock Research een onderzoek uit.

Mestscheiding

In dat onderzoek werd gekeken naar verschillende effecten zoals het effect van vergisting, van mestscheiding of van de opslagduur van drijfmest op de afbraak van organische stof. In het onderzoek werden mestsoorten van drie verschillende bedrijven gemengd met zandgrond. Een half jaar lang werd gemeten hoeveel CO₂ er vrijkwam. Daarvan konden de onderzoekers afleiden hoeveel organische stof er afgebroken werd.

Organische stof

Het onderzoeksrapport laat zien dat de afbraak van de organische stof regelmatig geremd werd. Dat was vooral het geval na toediening van vloeibare drijfmest. Die remming van de afbraak kan een gevolg zijn van een verminderde activiteit van het bodemleven. Die remming is nog niet eerder gemeten. Maar het is niet duidelijk waardoor die remming nu precies veroorzaakt werd. Mogelijk kan het komen door een hoog zoutgehalte in de mest. Die remming leek groter te zijn bij dunne fracties en digestaten - het restproduct van vergisting - dan bij onbehandelde runderdrijfmest.

Door deze geconstateerde remming vinden de onderzoekers het moeilijk vast te stellen wat nu het effect is van mestbewerkingen. Met de resultaten zoals die nu in het rapport vermeld zijn, kunnen de onderzoekers geen conclusies trekken over de de langetermijneffecten van vergisting op de opbouw van organische stof in de bodem.

(Bron foto: Shutterstock)