Nieuws

Droogte ook bedreiging voor monumenten

Droogte heeft veel invloed op de natuur, de landbouw, de binnenvaart en de zoetwatervoorziening. Maar ook het Nederlands gebouwd cultureel erfgoed kan schade ondervinden van aanhoudende droogte en lage grondwaterstanden.

Een integrale aanpak tijdens periodes van droogte is noodzakelijk betogen schrijvers van een artikel in het vakblad Water Governance. Hier gaan zij dieper in op de gevolgen van langdurige droogte voor de funderingen van monumentale gebouwen in Nederland.

Lage grondwaterstand

Als houten funderingen droog staan door een te lage grondwaterstand, kunnen de houten palen in de grond last krijgen van paalrot. Dit beïnvloedt de draagkracht van het hout. Dit geldt ook voor de kespen, de korte balken die als overgang dienen tussen de palen en de vloer.

Ook kan aanhoudende droogte leiden tot een fenomeen dat 'negatieve kleef' wordt genoemd. Wanneer het grondwaterpeil te veel daalt, zal de bodem in plaats van tegendruk te geven aan de funderingspalen, juist aan de palen gaan hangen. Dit kan leiden tot een verminderd draagvermogen, verzakkingen en schade, aldus de auteurs van het artikel.

Beleidstafel Droogte

2018 was een jaar met uitzonderlijk langdurige droogte. Dit leidde tot de totstandkoming van de Beleidstafel Droogte, waar urgente en minder urgente punten tijdens droogte vastgesteld zijn. De schrijvers van het artikel signaleren echter dat er nergens in de evaluatie aandacht is geweest voor monumentale gebouwen bij het vaststellen van prioriteiten, terwijl dat wel mogelijk zou zijn.

Zo zouden provincies voor grondwater al de wettelijke ruimte hebben om te prioriteren en dit vraagstuk mee te nemen in de verdeling. Ook zou uitbreiding van de Beleidstafel Droogte met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere instituten bij kunnen dragen. Zo'n geïntegreerde aanpak is nodig om schade aan het gebouwd cultureel erfgoed door droogte te minimaliseren, zo wordt benadrukt.

(Bron foto: IFCO Funderingscontrole BV via Wikipedia [CC-BY-SA 3.0])