Nieuws

Droogteschade in melkveehouderij, melkgeitenhouderij en akkerbouw

Zelfs als de hitte en droogte nu zou stoppen, dan is de schade voor met name melkveehouders, melkgeitenhouders en akkerbouwers groot. De gemiddelde inkomensdaling over 2018 zal naar verwachting op zo'n € 16.000 tot € 30.000 uitkomen.

De zomer van 2018 is heet en droog. Qua temperatuur, warmtegetal en aantal zomerse dagen wordt de huidige zomer alleen nog overtroffen door de zomer van 2006, maar die was minder droog. Qua hoeveelheid zon en temperatuur is de zomer van 2018 absoluut koploper, meldt Wageningen Economic Research in een factsheet over de effecten van de droogte en hitte op inkomens in de land- en tuinbouw.

Analyse

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben onderzoekers in korte tijd een analyse gemaakt van de effecten van die droge zomer op de inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw. Ze hebben zich in die analyse van begin augustus beperkt tot de sectoren melkveehouderij, melkgeitenhouderij, schapenhouderij, akkerbouw, vollegrondsgroente en fruit.

Inkomensdaling

Uit die analyse blijkt dat met name de melkveehouderij-, de melkgeitenhouderij- en akkerbouwbedrijven met zetmeelaardappelen schade ondervinden. Ze zullen naar verwachting te maken krijgen met gemiddelde inkomensdaling van respectievelijk € 16.000, € 22.000, en € 30.000. Ook in de schapenhouderij is sprake van een negatief effect op het saldo ter waarde van 35 euro per ooi. In de vollegrondsgroenteteelt zullen de inkomenseffecten verwaarloosbaar zijn. En in de fruitteelt zal de oogst naar schatting 10% lager uitkomen maar dat wordt gecompenseerd door de hogere productprijzen.

Voerkosten

Dat de schade in de melkveehouderij zo groot is, heeft vooral te maken met de achterblijvende groei van gras en maïs. De voerkosten zullen daardoor fors hoger uitvallen. Het bedrijfsinkomen zal daardoor naar schatting bijna € 25.000 lager uitvallen. Dat beteken dat het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid met € 16.000 daalt tot onder de € 20.000, zo meldt de factsheet

Productprijzen

Ook in de akkerbouw wordt een opbrengstderving verwacht. Maar door schaarste zullen de productprijzen hoger uitvallen waardoor het inkomen zelfs kan stijgen. Dat geldt niet voor akkerbouwbedrijven met zetmeelaardappelen. De opbrengstderving wordt daar niet gecompenseerd door hogere productprijzen. De onderzoekers voorzien voor deze akkerbouwers een daling van het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid met € 31.000 euro tot € 37.000.

Wat het precieze effect van de droogte op de inkomsten zullen zijn, wordt pas later dit jaar duidelijk. De onderzoekers verwachten dat er in oktober meer duidelijkheid is over de ernst van de hitte- en droogteschade en het effect daarvan op de kg-opbrengsten, productkwaliteit en productprijzen op de Europese markt.

(Bron foto: Pixabay)