Nieuws

Droogval ven stimuleert forse nitrietaanmaak

Onderzocht wordt hoe de stikstofkringloop en daarmee herstel van vennen via peilbeheer gestimuleerd kan worden. Belangrijke eerste stap in de kringloop is nitrificatie, biologische oxidatie van ammonium tot nitriet. Droogval van venbodems blijkt forse nitrificatie te veroorzaken.

Het (lopend) onderzoek wordt uitgevoerd vanuit Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (O+BN) door Stichting Bargerveen en de Radboud Universiteit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (Directie Agrokennis ).

In het rapport ‘Vennen in een veranderend klimaat’ worden richtlijnen gegeven die op basis van het onderzoek zijn geformuleerd. Met daarbij direct de waarschuwing dat de nodige voorzichtigheid is geboden, ‘gezien de zeer beperkte opzet van het onderzoek’.

Klimaatverandering en minder verzuring

Tegelijk wordt opgemerkt dat het herstel mogelijk reeds uit zichzelf is ingezet, zoals door de afname van de zure neerslag. ‘Aan de start van dit project waren er aanwijzingen dat door de afgenomen verzuring de afbraak van deze organische stof weer opgang kwam, wat leidde tot een achteruitgang van kenmerkende bodembewonende dansmuggen’.

In het onderzoek wordt ook stilgestaan bij vele andere dier- en plantensoorten en de effecten die bodemprocessen en peilfluctuaties daarop hebben. Verder is te lezen dat de genoemde biologische afbraak nog verder kan worden gestimuleerd door een stijging van de watertemperatuur als gevolg van klimaatverandering.

Nat gebied meest risicovol

In een al ouder artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap (‘Aandacht voor fauna in de vennen’) wordt aan de orde gesteld of opschonen en uitbaggeren van vennen onder de huidige omstandigheden nog wel nodig is, of dat natuurlijk herstel verwacht mag worden. In een artikel in vakblad Landschap (‘Vochtige ecosystemen kwetsbaar’) wordt specifiek stilgestaan bij de effecten van klimaatverandering op vochtige ecosystemen.

Daarin wordt gesteld op basis van drie onderzoeken dat natte, voedselarme systemen, waaronder vennen, het meeste risico lijken te lopen als gevolg van klimaatverandering. Diverse voorbeelden worden gegeven van de effecten die de stijging van de gemiddelde temperatuur, neerslag en grilliger weer hebben op flora en fauna.


(Bron foto: Pixabay)