Nieuws

Duurzaamheid in de informatiesamenleving

De informatiesamenleving zorgt dat kennis voor iedereen beschikbaar is. Burgers en maatschappelijke organisaties kunnen het inzetten om te werken aan duurzaamheid. Maar hoe gaat dat? Een vierjarig onderzoeksprogramma geeft een breed beeld.

Kennis is macht, luidde het oude adagium, maar in de huidige informatiesamenleving kan dit door iedereen in de praktijk worden gebracht. Was kennis vroeger het privilege van overheid, wetenschap en bedrijven, nu ontdekken burgers welke invloed zij via sociale media kunnen hebben op besluitvorming door overheden of op de strategie van bedrijven. Het onlangs verschenen rapport 'Organiseren van duurzaamheid in de informatiesamenleving' gaat in op die ontwikkeling.

Trends

Wat betekent die informatiesamenleving voor de manier waarop burgers organisaties en de maatschappij omgaan met de uitdagingen rond duurzaamheid? Je kunt denken aan slimme energiemeters die ervoor zorgen dat huishoudens hun energiegebruik aanpassen. Of hoe duurzaamheidsinformatie ervoor zorgt dat burgerinitiatieven ontstaan.

Het rapport, dat een weerslag is van het onderzoeksprogramma Informational Governance for Sustainability van Wageningen UR, noemt drie trends in de informatiesamenleving. De eerste trend is dat er nieuwe vormen van informele zich zelf organiserende samenwerkingsvormen ontstaan, zoals een groep die crowdfunding organiseert voor natuurontwikkeling. De tweede trend is dat de rol van private partijen groter wordt en gevarieerder. Het resulteert in nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven, consumenten, NGO’s en overheden. En een derde trend is dat meer mensen elkaar ontmoeten. Er ontstaan verbindingen die traditionele grenzen tussen regio’s, bevolkingsgroepen en sectoren overschrijden. Het resulteert in verrassende duurzaamheidinitiatieven.

Onderzoeksprogramma

Sociale media spelen een belangrijke rol in de informatiesamenleving. Zo laat het rapport in paragraaf 9 zien hoe sociale media hypes in het voedselbeleid aanwakkeren, zoals de discussie over de geboortekrik in 2013. Sociale media kunnen bovendien het milieubewustzijn van consumenten, producenten en beleidsmakers beïnvloeden.

Diverse vragen passeren de revue in het rapport. Wat is het effect van duurzaamheidslabels? Welke productinformatie zorgt voor gedragsverandering? Hoe betrouwbaar is de informatie? En gebruiken burgerinitiatieven de informatie wel optimaal?

Het onderzoeksprogramma geeft een breed beeld van de vele aspecten van het organiseren van duurzaamheid in agro-foodketens en de groenblauwe ruimte, zo besluit het rapport, maar er blijft nog veel te onderzoeken over.

(Bron foto: Thinkstock)