Nieuws

Duurzame glastuinbouw in 2030

De ecologische footprint van de glastuinbouw in 2030 is laag, lager dan van alternatieve productiewijzen. En de teelt van gewassen is vrijwel volledig geautomatiseerd en afgestemd op wensen van consumenten.

In 2030 hebben consumenten volledig inzicht in het productieproces, de smaak, de houdbaarheid en de voedingsstoffen van in de glastuinbouw geproduceerde pproducten. Omdat telers feedback krijgen van de consumenten, kunnen ze met hun geautomatiseerde teelt snel inspelen op de wens van de consument. Dat is het beeld dat onderzoekers van Wageningen University and Research Glastuinbouw schetsen in de infographic 'Toekomstperspectief glastuinbouw'.

Groeimodellen

Dat telers zo snel in kunnen spelen op de wensen van de consument, komt door het hoge kennisniveau en de technologische mogelijkheden waarover ze beschikken. Zo wordt de teelt van gewassen gestuurd via geautomatiseerde groeimodellen. Die modellen houden rekening met gewenste afleverdatum en kwaliteit van de producten. Omdat sensoren in de kas de groeimodellen bij houden, worden teeltomstandigheden automatisch bijgesteld. De rol van de teler is vooral het uitzetten van een strategie voor het teeltproces en afzet in samenwerking met partners.

Plantweerbaarheid

De gewassen worden zo geteeld dat ze in balans zijn met hun omgeving. Ze worden zo min mogelijk blootgesteld aan ziekten en plagen. Plantweerbaarheid speelt een belangrijke rol in de teelt. Die weerbaarheid van het gewas wordt gemonitord en zo nodig bijgestuurd.

De ecologische footprint van kasteelten is laag, lager dan van alternatieve productiewijzen. De glastuinbouw neemt een belangrijke plek in in de mineralen- en waterkringlopen. Voor de productie van sierteelt en voedingsgewassen worden uit het rioolwater geschikt gemaakte water en meststoffen gebruikt. 

(Bron foto: Shutterstock)