Nieuws

Duurzame landbouw in Utrecht

De provincie Utrecht wil in 2050 naar een duurzame vitale landbouw die maatschappelijk gewaardeerd wordt, met ruimte voor natuurinclusieve landbouw en een stimulans voor een klimaat- en energieneutrale landbouw.

De landbouwvisie van de provincie Utrecht, die begin juli gepubliceerde werd, beschrijft het gewenste toekomstbeeld voor de landbouw in de provincie in 2050. De visie is geen blauwdruk, maar wel een richtingwijzer met als kern een overschakeling naar een duurzame vitale landbouw die maatschappelijk gewaardeerd wordt.

Duurzame landbouw

De provincie wil onder meer de verbinding tussen stad en land, boer en consument, versterken. De visie sluit aan op het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht, dat door diverse Utrechtse natuur- en landbouworganisaties is vastgesteld, waarin ze vastgelegd hebben samen te werken aan natuurinclusieve landbouw.

De provincie streeft naar een circulaire grondgebonden veehouderij met behoud van een economisch rendabele bedrijfsvoering. En de provincie wil een klimaat- en energieneutrale landbouwsector stimuleren door middel van kansrijke methoden voor energieproductie en technieken voor energiebesparing.

Gezondheidseffecten

Andere punten in de visie zijn de aandacht voor een aanvaardbare bodemdaling in de veenweidegebieden, het terugdringen van risico’s op negatieve gezondheidseffecten door de landbouw en de aanpak van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Voor dat laatste worden twee VAB-loketten ingericht.

De landbouwvisie is tot stand gekomen in overleg met landbouw- en natuurorganisaties, gebiedscommissies, kennisinstellingen en overheden. Gedeputeerde staten hebben de Landbouwvisie ter vaststelling naar provinciale staten gestuurd , waar het naar verwachting in september behandeld wordt.

(Bron foto: Pixabay)