Nieuws

Duurzame melkveestallen met emissiearme vloeren

Steeds meer stallen voldoen aan de eisen voor de Maatlat Duurzame veehouderij, maar voor nieuwe stallen wordt het lastiger. De eisen zijn aangescherpt. De vraag is welke emissiearme stalvloeren aan de nieuwste eisen voldoen.

Het besluit Emissiearme Huisvesting schrijft voor hoe hoog de toegestane ammoniakuitstoot per koeplaats mag zijn bij een nieuw te bouwen stal. Sinds 2016 lag die norm op 11 kilo, vanaf 1 januari 2018 wordt die norm verlaagd naar 8,6 kilo. En wil je als veehouder voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dan gold die norm al al vanaf 1 januari 2016. Voldoe je niet aan die norm, dan kom je niet in aanmerking voor fiscale regelingen.

Stalvloeren

Je kunt de emissie omlaag brengen met luchtwassers of een emissiearme vloer. In het artikel 'Wat is er aan de hand in vloerenland?' besteedt vakblad Veehouderij Techniek aandacht aan stalvloeren. Van de vloeren waarvan de emissie bekend is, voldoet er een aan de norm van 8.6 kilo. Maar er is wat discussie tussen fabrikanten en deskundigen over de metingen. Het vakblad verwacht dat begin 2017 van zes vloeren een definitieve emissiefactor bekend is. De vraag is of ze allen onder de 8,6 kilo komen.

Duurzame stallen

Dat vloerkeuze een belangrijk aspect is voor melkveehouders die aan de MDV-eisen willen voldoen, laat het vakblad zien in het artikel 'MDV ja of nee, vloerkeuze dikwijls bepalend'. Van alle runderen in Nederland is ongeveer een vijfde, 19,5%, gehuisvest in een duurzame stal. Het vakblad baseert zich op cijfers uit Monitoring integraal duurzame stallen van 2016. Dat rapport laat zien dat 13% van alle rundvee-, varkens- en pluimveestallen in januari 2016 integraal duurzaam is.

Investering

De stijging van het aantal integraal duurzame stallen zet door, zo blijkt uit de cijfers op Agrimatie. Maar door aanscherping van de MDV-eisen in januari 2016 voldoen de nieuwste stallen niet allemaal aan de MDV-eisen, schrijft Veehouderij Techniek. Wil je voldoen aan de eisen, dan moet je investeren. Wie een stal zonder kelder of met een dichte vloer bouwt, kan niet aan de eisen voldoen. Het vakblad rekent in het artikel aan de hand van een voorbeeld voor een bedrijf van 150 melkkoeien door wat kosten en fiscale voordelen zijn van vier verschillende scenario's die voldoen aan de eisen van MDV. Online stelt het vakblad een excel-bestand beschikbaar om berekeningen uit te voeren.

(Bron foto: Thinkstock)