Nieuws

Duurzame ontwikkelperspectieven voor de Gouwe

De Gouwe speelt een belangrijke rol in de logistieke corridor tussen Zoeterwoude en de Rotterdamse Haven. Om van de Gouwe een duurzame waterweg te maken, moet je ook de omgeving betrekken bij ontwikkelingsperspectieven.

Het samenwerkingsverband Groene Cirkels, waarin bedrijven, overheden en kennispartners samenwerken, wil in Zuid-Holand initiatieven ontplooien die bijdragen aan een een duurzame economie, een aangename leefomgeving. Daarnaast willen zij kennis ontwikkelen voor een klimaatneutrale maatschappij. Een van de projecten van dit samenwerkingsverband is de ontwikkeling van een Groene Corridor tussen Zoeterwoude en de Rotterdamse Haven.

Duurzaamste waterweg

De rivier de Gouwe maakt een belangrijk deel uit van die corridor. De opstellers van het rapport 'Nature-based solutions voor een duurzame Gouwe' schrijven dat de Gouwe eigenlijk een grote bak water is voor scheepvaart. In het rapport verkennen onderzoekers van Wageningen Environmental Research de mogelijkheden om Gouwe te vergroenen, om de rivier als duurzaamste waterweg van Europa te etaleren. Zijn er mogelijkhenden om met nature-based solutions bij te dragen aan verduurzaming en klimaatneutraliteit? Wat kun je doen zodat je op een duurzame manier met energie omgaat? En zijn er mogelijkheden om meerwaarde voor de omgeving te creëren, zowel voor gebruikers en omwonenden als voor de natuur.

Veenweidegebied

Een kenmerk van de rivier is dat door de zijdelingse lintbebouwing en infrastructuur er op verschillende stukken een beperkte breedte is. Er zijn weinig uitwijkmogelijkheden. Ook is er weinig flora en fauna in de Gouwe te vinden. Daarnaast is de Gouwe nauw verbonden met de omgeving. De rivier is als waterbuffer van belang voor de watertoe- en afvoer van het omliggende veenweidegebied.

Juist in de waterhuishouding van het omliggende gebied liggen belangrijke uitdagingen. Je kunt denken aan bodemdaling van het veenweidegebied, verzilting van het grond- en oppervlaktewater en de uitstoot van broeikasgassen door de afbraak van veen. Om die reden nemen de onderzoekers de omgeving mee in de verkenning van ontwikkelrichtingen.

Paludicultuur

In het rapport wordt daarom als voorbeeld het concept van paludicultuur verkend als alternatief van het huidige landgebruik voor beweiding. Die cultuur kan worden gebruikt als hulpmiddel om het gebied klimaatbestendig te maken en bodemdaling door veenafbraak tegen te gaan. Tegelijkertijd biedt het voor de regio nieuwe economische kansen.

De onderzoekers schrijven aan het eind van het rapport dat het vaak zo is dat economische voordelen op korte termijn de keuze bepalen, in plaats van duurzame ecologische voordelen op lange termijn. Ze denken dat er juist kansen zijn voor het behoud en opzetten van ecologische systemen en biodiversiteit. Als je denkt aan de robuustheid van het landschap en het waarborgen van een goede lucht- en waterkwaliteit is er op lange termijn veel winst te halen.

(Bron: Flickr, foto: Sjaak Kempe)