Nieuws

Duurzame Zuivelketen: successen en actiepunten

De Duurzame Zuivelketen, een initiatief van melkveehouders en de zuivelindustrie, laat vooruitgang zien, maar sommige duurzaamheidsthema’s vragen aandacht. Zo moet de uitstoot per kilo melk omlaag.

In de Duurzame Zuivelketen werken veehouders en industrie samen aan een verduurzaming van de zuivelsector. Met behulp van de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen - Prestaties 2013 in perspectief krijgen zij een beeld van de behaalde prestaties. Binnen 4 duurzaamheidsthema’s zijn de prestaties/doelen geformuleerd, die zijn gemeten met behulp van vooraf vastgestelde indicatoren.

Min: uitstoot, weidegang

Een belangrijke uitkomst van de meest recente rapportage is dat de geproduceerde hoeveelheid melk is toegenomen (4,6%) ten opzichte van 2012, maar dat dit niet gepaard ging met een 'verbetering van de benutting'. Hierdoor 'zijn zowel de hoeveelheid broeikasgassen (+4,0%), het fosfaatvolume (+6,3%) als de ammoniakemissie (+6,5%) gestegen'. Verder is het 'behoud van het aandeel weidegang' in 2013 'niet helemaal gelukt'.

Plus: energie, natuur

Positieve conclusies zijn dat de inspanningen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in de melkveehouderij hun vruchten lijken af te werpen en dat de forse daling van het antibioticagebruik uit 2012 (zo’n 25% daling ten opzichte van 2011) in 2013 is geconsolideerd. Ook op de punten 'levensduur', 'duurzame stallen', 'gebruik nutriëntentools' en 'aandeel bedrijven natuurbeheer/lid natuurvereniging' is sprake van stabilisatie van de resultaten dan wel van beperkte vooruitgang. Verder is de de oppervlakte waarop het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer van toepassing is, toegenomen (2011: iets meer dan 29 duizend hectare, 2013: ruim 51 hectare) en is het aandeel duurzame soja gestegen van 13% in 2011 naar 29% in 2013.

Referenties en Koeien&Kansen

Referenties zijn terug te vinden in de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2013 - Prestaties 2012 in perspectief en een rapport over 2011, het ijkjaar waarin een nulmeting is uitgevoerd: Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen - Nulmeting in 2011 ten behoeve van realisatie van de doelen. De indicatoren stellen individuen of groepen in de gelegenheid hun prestaties langs de duurzaamheidslat te leggen. Op basis daarvan concludeert LEI Wageningen UR: Koeien&Kansen-bedrijven scoren goed op duurzaamheid. Op weidegang en antibioticagebruik scoorden zij in 2013 wel iets lager dan het Nederlands gemiddelde.


(Bron foto: Thinkstock)