Nieuws

E-learning over luchtwassers

Voor veehouders en toezichthouders is er een online leermodule ontwikkeld over de werking van luchtwassers. De e-learning gaat in op de werking en regelgeving van luchtwassers. In een casus wordt een controle door een toezichthouder uitgewerkt.

In de veehouderij worden luchtwassers gebruikt om ammoniak uit stallucht te verwijderen. Zo kun je geurhinder en emissie van ammoniak beperken. Toezichthouders zien er op toe dat de luchtwassers goed werken, of ze correct gebruikt worden en regelgeving goed wordt toegepast.

Om te zorgen dat veehouders en toezichthouders over voldoende kennis beschikken over de werking van luchtwassers is een e-learning ontwikkeld. In die e-learning leren deelnemers hoe luchtwassers werken, welke typen er zijn en wat de belangrijkste regelgeving is.

Casus

De e-learning begint met een algemene introductie over luchtwassers en over de regels die ervoor gelden. Daarna volgt een casus. In die casus wordt de deelnemer een toezichthouder die de luchtwassers moet controleren op een varkenshouderij die gebruik maakt van een chemische en een biologische luchtwasser.

De e-learning is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Omgevingsdienst IJsselland en de Klankbordgroep Luchtwasserfabrikanten. Voor het doorlopen van de e-learning is enige kennis van toezicht in het kader van Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en/of de Wet natuurbescherming door decentrale overheden gewenst.

Voor de e-learning ga je naar het partnerportaal van het ministerie van IenW. Daar kun je je inschrijven om de e-learning te volgen. Een dag na doorlopen van de e-learning ontvangt je een bewijs van deelname die je kunt downloaden en uitprinten.

(Bron foto WUR, Eddy Teenstra)

Links

(2)