Nieuws

Ecologische bermen tegen plaaginsecten in de kas

Als je bermen ecologisch beheert, wat betekent dit dan voor de plaaginsecten in de kas? Vormen die bermen een grotere bron van plaaginsecten dan regulier beheerde bermen? Of dragen ze bij aan natuurlijke plaagbestrijding? Een onderzoek in het Westland laat zien dat er weinig verschil is.

In de Poelzone in de gemeente Westland willen gemeente, provincie en hoogheemraadschap biodiversiteit stimuleren. Daarom worden verschillende bermen op een meer natuurlijke manier beheerd. Maar glastuinders vragen zich af wat die ecologisch beheerde bermen voor effect hebben op het optreden van plaaginsecten in de kas. Zijn die bermen een bron van plaaginsecten? Of dragen ze mogelijk bij aan natuurlijke plaagbestrijding? Daarvoor is in de zomer van 2018 een onderzoek uitgevoerd.

Ecologisch beheerde bermen

Op vier locaties in de gemeente Westland zijn stroken berm van 50 meter tussen april en augustus 2018 vijf keer bemonsterd. In die bermen zijn insecten geteld en werd de vegetatie geïnventariseerd. Om informatie te verzamelen over de plaaginsecten in omliggende kassen werden enquêteformulieren bij tuinders uitgezet.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er veel verschillende soorten natuurlijke plaagbestrijders, plaagsoorten, neutrale herbivore soorten voorkomen. Deze soorten komen voor in zowel de regulier beheerde bermen als in de ecologisch beheerde bermen. In de ecologisch beheerde bermen komen meer plantensoorten voor en zijn er ook iets meer insecten aanwezig.

Bladluisbestrijders

Onderzoeker Jan Willem de Vries merkt in een artikel in de Bloemenkrant op dat er in de Poelzone opvallend veel bladluisbestrijders zijn gevonden, zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen, zweefvliegen, sluipwespen, soldaatjes en galmuggen. Hij denkt dat die heel nuttig zij als ze migreren van de berm naar de kas en dat ze daarom een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van bladluis. Hij merkt op dat je zo buiten de kas een bankerplantsysteem hebt. Met een bankerplantsysteem kun je een populatie van natuurlijke vijanden creëren en in stand te houden.

Of de insecten uit de bermen ook effect hebben op de plaaginsecten in de kassen is niet duidelijk. De onderzoekers hebben van niet meer dan één kas gegevens ontvangen en dat is te weinig om er conclusies uit te trekken.

Vervolgonderzoek

Uit het rapport blijkt dat er bij de onderzochte locaties in de Poelzone met natuurlijk beheer een iets beter evenwicht tussen plaagsoorten en natuurlijke plaagbestrijders lijkt te bestaan dan in de onderzochte regulier beheerde bermen. De verschillen zijn echter klein. Er zijn daarom aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

(Bron foto: Shutterstock)