Nieuws

Een jaar POP3 in beeld

Urban Community Tuinieren - Natalie Shuttleworth via Shutterstock
Bron foto: Natalie Shuttleworth, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Terugblik POP3
 • Interessant voor
  Melkveehouder, Kalverhouder, Akkerbouwer, Tuinder
Bekijk de bronnen
Recent verscheen het jaarverslag over 2020 van het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het verslag belicht de resultaten en diverse projecten van dit Europese subsidieprogramma. Ondanks de coronapandemie is er ook in 2020 veel gebeurd ter versterking van het Nederlandse platteland.

Melkveehouder Matthijs Baan in Molenaarsgraaf is één van de boeren die een POP3-subsidie ontving. Hij introduceerde een innovatieve manier voor de afzet van de melk van zijn koeien. De melk van iedere koe verkoopt hij apart. Van de koe zo in de fles en dan rechtstreeks naar de supermarkt. “Na elke melkbeurt gaat de melk van een individuele koe direct in flessen, waarop een label met de naam van de koe komt. Als consumenten de QR-code op een fles scannen en die naam invullen, zien ze de koe”, vertelt Baan in het jaarverslag ‘Door kennis verbonden’.

Baan ontving een subsidie voor de benodigde techniek. “We hebben veel geïnvesteerd in de techniek, de vullijn en een pasteur voor het bottelen van melk en het labelen van de flessen,” vertelt Baan. “We krijgen veel telefoontjes en mailtjes met vragen over onze koeien. Dat vind ik fantastisch, want dan kan ik het echte verhaal van de koe, boer en milieu vertellen. En zo krijgen boeren en burgers meer waardering voor elkaar.”

POP3

POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen van het Nederlandse platteland. Met subsidies die een duurzame, concurrerende en innovatieve agrarische sector én biodiversiteit stimuleren. Binnen POP zijn er landelijke en provinciale regelingen. POP3 richt zich op 5 thema’s:

 • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • jonge boeren
 • natuur en landschap
 • verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

Communicatie

Communicatie is nodig om het gezamenlijk doel van het ontwikkelingsprogramma te behalen: een vitaal platteland waar boeren en burgers beide op hun plek zijn. Daarom is communicatie een vereiste als een subsidie vanuit POP wordt toegekend.

Vorig jaar stond vooral in het teken van webinars, omdat door de coronacrisis fysieke bijeenkomsten en veldbezoeken niet konden doorgaan. Volgens het jaarverslag blijkt het online delen van kennis waardevol, omdat online presentaties kernachtig zijn. Het bijwonen is minder tijdrovend dan een fysieke bijeenkomst.

In 2020 heeft het Regiebureau 2 magazines gemaakt in samenwerking met de netwerkpartners van het Netwerk Platteland. In zo’n magazine laat het Regiebureau zien hoe projecten uit het POP3-programma bijdragen aan de maatschappelijke opgaven waar we met elkaar voor staan. Eén van de magazines gaat over het thema ‘Boer in de keten’. En dat paste precies bij het jaar waarin er veel aandacht was voor de korte keten, ingegeven door de coronacrisis.

Verlenging

Niet alleen door de coronacrisis was het jaar 2020 een bijzonder jaar voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het afgelopen jaar zou het laatste jaar zijn voor het ontwikkelingsprogramma, maar POP3 wordt twee jaar verlengd. Dit in afwachting van het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). POP3 gaat door als POP3+ en er is met ingang van dit jaar extra budget beschikbaar.

POP kijkt naar de toekomst

Ter voorbereiding op het nieuwe GLB zijn er diverse pilots gestart in Nederland. Deze pilots worden betaald uit de POP3-maatregel ‘Versterken van innovatie’. In de pilots testen agrarische collectieven en LTO gezamenlijk nieuwe ecoregelingen die binnen het toekomstige GLB een bijdrage leveren aan biodiversiteit, landschap, water en bodem.

Uit deze pilots blijkt dat agrariërs gemotiveerd zijn om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van hun bedrijf en omgeving, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan. Als eerste kiezen agrariërs zelf de maatregelen, zodat deze passen bij henzelf, hun bedrijf en de omgeving. En ten tweede is het belangrijk dat er een marktconforme beloning is. Inmiddels zijn er 80 bruikbare maatregelen, gebieds- en sectorplannen ontwikkeld.