Nieuws

Een protocol voor vegetatiekartering

Om de natuurkwaliteit in het Nationaal Natuur Netwerk en Natura 2000-gebieden beter te kunnen volgen is er een protocol ontwikkeld voor vegetatiekartering.

Het Rijk en de provincies hebben afgesproken een nadere invulling te geven aan de kwaliteitsborging van de natuur in het Nationaal Natuur Netwerk en de Natura 2000-gebieden. Omdat vegetatiekartering er een belangrijke rol ontwikkeld, is er een protocol ontwikkeld hoe vegetatiekarteringen moeten worden uitgevoerd. De karteringen zijn zo beter geschikt te maken voor bijvoorbeeld het subsidiebeleid en Natura 2000.

Een van de manieren om de kwaliteit van natuurgebieden in beeld te brengen is het maken van vegetatiekaarten. Een vegetatiekaart geeft een beeld van de verspreiding en floristische samenstelling van de aanwezige vegetatietypen in een gebied. De gegevens worden in GIS opgeslagen. Als je een kartering regelmatig herhaalt, kun je zien welke veranderingen in een terrein optreden.

Protocol

In de praktijk worden er verschillende methoden van kartering gehanteerd, wat de interpretatie van gegevens lastig maakt. Vaak moeten er achteraf veel bewerkingen worden uitgevoerd om gegevens te kunnen vergelijken. Om dat te voorkomen is er een protocol ontwikkeld. Dat protocol beschrijft de eisen die gesteld worden aan de verschillende stappen in de karteringswerkwijze. Zo moet je gebruik maken van de best beschikbare luchtfoto’s en in principe karteren op een schaal van ongeveer 1:5000.

Natuurmonitoring

In het artikel ‘Een landelijk protocol voor vegetatiekarteringen’ legt Vakblad NBL uit wat het protocol inhoudt. Het protocol is onderdeel van een proces om gegevens voor natuurmonitoring beter op elkaar af te stemmen. Zo wordt er gedacht aan een centrale databank met vegetatiekaarten of het het verbeteren van opleidingen op het gebied van vegetatiekarteringen.

Beheertypekaarten

De vegetatiekaarten die volgens het protocol worden opgesteld zijn naar verwachting eenvoudig te herleiden tot SNL-beheertypekaarten of Natura 2000-habitatkaarten. Om ontwikkelingen in een gebied te kunnen volgen is het nodig dat je over herhaalde karteringen van een gebied beschikt. Om de kaarten te kunnen vergelijken is het belangrijk dat de typologie als de vlakken in de kaarten zoveel mogelijk gelijk worden gehouden.

(Bron foto: Pixabay)