Nieuws

Eerste onderzoeksagenda faunafonds

Dat de wolf terugkeert in ons land, staat wel vast. Hoe moet je daar op reageren? Welke maatregelen werken het beste om schade te voorkomen? Het is een voorbeeld van onderzoek dat het Faunafonds aanzwengelt. Voor het eerst is een onderzoeksagenda geformuleerd.

Het Faunafonds wil dit jaar onderzoek doen naar de effectiviteit van wildwerende en wildverjagende middelen. Je kunt denken aan het effect van lasertechnieken of drones. Het is een van de speerpunten in de onderzoeksagenda die het Faunafonds in maart publiceerde. Het is voor het eerst dat het Faunafonds met een onderzoeksagenda komt. Met die agenda wil het fonds meer richting geven aan praktijkgericht onderzoek.

Faunaschade

Het Faunafonds voert wettelijke taken uit op het gebied van faunaschade door wilde dieren. Het voert praktijkgericht onderzoek uit en geeft voorlichting over preventie van faunaschade. Het Faunafonds werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van Economische Zaken. Met de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies, zoals in 2013 is vastgelegd in het Natuurpact, is ook de uitvoering van de Faunafondstaken bij de provincies ondergebracht. Het Faunafonds is nu een Unit van BIJ12, de uitvoeringsorganisaties van de 12 provincies.

Vanwege die verschuiving van taken wil het faunafonds naar een andere aansturing van het onderzoek. Het fonds betrekt de provincies meer bij de programmering van het onderzoek. Zo is er een inventarisatie uitgevoerd naar kennisvragen in het faunabeheer. Die inventarisatie is vertaald in een eerste onderzoeksagenda. Die agenda legt drie belangrijke accenten

Accenten

Het eerste accent is het eerder genoemde onderzoek naar de effecten van nieuwe wildwerende en wildverjagende middelen. De monitoring van data en informatievoorziening is een tweede accent. Zijn data beschikbaar? Hoeveel reeën worden er bijvoorbeeld per jaar aangereden, hoeveel zwijnen lopen er buiten de nulstandsgebieden, hoeveel ganzen vliegen er jaarlijks door ons luchtruim?

Het derde accent is het beter ontsluiten van bestaande kennis. Geïnteresseerde partijen moeten kunnen zien wat er al aan kennis is. Daarvoor wordt een betere ICT-tool ontwikkeld en worden onderzoeksresultaten beter teruggekoppeld aan provincies en hun partners.

Kennisprojecten

In de onderzoeksagenda is een schema opgenomen met onderzoeken en kennisprojecten. Zo staat een inventarisatie en analyse van de ganzenproblematiek op het programma. Hoe werkt het ganzenbeleid? En in de lijst van kennisactiviteiten staat een dassensymposium en de instelling van een wolvenmeldpunt genoemd. Voor als de wolf komt.

(Bron foto: Jan Nijman)