Nieuws

Effecten klimaatverandering voor natuur

Hoe kan Nederland zich het beste wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Voor wat betreft de natuur is daar nu een eindrapport van verschenen.

In 2016 zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de National Adaptatie Strategie presenteren. Daarin wordt voor verschillende thema’s aangegeven hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat om de thema’s gezondheid, visserij, land- en tuinbouw, transport en infrastructuur, energie, ICT en natuur. De adaptatiestrategie wordt voorbereid door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in samenwerking met Kennis voor Klimaat (KvK) en het KNMI. In de rapportage ‘Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid’ brengen Stroming en Wageningen Universiteit, in opdracht van Kennis voor Klimaat, de belangrijkste risico’s, kansen en kwetsbaarheden rond het thema natuur samen.

Maatregelen

De auteurs komen in het rapport tot een aantal maatregelen die volgens hen prioriteit hebben. Zo is het volgens hen cruciaal de ambitie van het huidige natuurbeleid waar te maken en de ontwikkeling van het Nationaal Natuur Netwerk binnen de afgesproken tijd (voor 2022) af te ronden. Daarnaast dient in natuurbeleid primair gestuurd te worden op de randvoorwaarden, oppervlakte, verbindingen en milieukwaliteit.  Daarbij dient men te accepteren dat de arealen van wilde soorten planten en dieren dynamisch zijn, zeker wanneer het klimaat verandert. Het advies is om geen zeer specifieke, gefixeerde doelen na te streven op het gebied van soorten en natuurtypen. In plaats daarvan kunnen bij de uitwerking van het Nederlandse (Rijksnatuurvisie) en Europese natuurbeleid de subdoelen en indicatoren beter zodanig gekozen worden dat ze natuurlijke dynamiek bevorderen in plaats van blokkeren.

Cross-sectoraal

Een andere aanbeveling is om cross-sectoraal te werken en te zorgen dat de doelen in alle ruimtelijke beleidsterreinen en uitvoeringsprogramma’s, regionaal, nationaal en internationaal, worden verankerd. Daarbij dient bewaakt te worden dat steeds een positieve bijdrage wordt geleverd aan vergroting van areaal, verbindingen en milieucondities. Wat betreft het laatste gaat het met prioriteit om het op orde brengen van de hydrologie en het verder terugdringen van de emissies van ammoniak, stikstofoxiden en bestrijdingsmiddelen.

Pro-actief

Het laatste advies is om de natuur in te zetten om de maatschappelijke effecten van klimaatverandering te bufferen. Door verdere ontwikkeling van multifunctionele natuurgebieden (klimaatbuffers) kunnen ecosysteemdiensten worden versterkt. De samenstellers van het rapport raden aan om niet alleen defensief (minimaliseren effecten klimaatverandering op de natuur zelf) maar vooral ook pro-actief te werken, vanuit de gedachte dat natuur vaak een oplossing biedt voor de (maatschappelijk ongewenste) effecten van klimaatverandering.


(Bron foto: Pixabay)