Nieuws

Effecten van CO₂-gehaltes op pootgoedkwaliteit

Een hoge CO₂-concentratie tijdens de bewaring van aardappelen betekent niet altijd dat de kwaliteit van pootaardappelen negatief wordt beïnvloed. Onder sommige omstandigheden zorgt een hoger CO₂-gehalte juist voor doorbreking van de kiemrust of het verbeteren van de kieming.

De algemene gedachte is dat een hoog CO₂-gehalte tijdens de bewaring van pootgoed nadelige effecten heeft op de teelt. Maar uit een literatuuronderzoek naar de invloed van CO₂-gehaltes op de kwaliteit van pootaardappelen blijkt dat dit niet het geval is bij gehalten tot 4.300 ppm. Bij sommige rassen blijken gehalten tot 10.000 ppm zelfs geen nadelige effecten te hebben.

Kiemrust

Je kunt het CO₂-gehalte ook gebruiken om de kiemrust te doorbreken, zo blijkt uit de 'Literatuurstudie effect hoge CO₂-concentratie op pootgoedkwaliteit'. Als je in de late kiemrustfase een hoog CO₂-gehalte toedient, kan het de kiemrustfase van poters verkorten. Zou de kiemrust zo kunnen breken, dan biedt dat perspectieven voor de export van pootgoed naar gebieden elders op de wereld, waar de aardappels vroeg geplant worden. Door CO₂-toediening in bepaalde concentraties en tijdsduur zou je kunnen sturen op het aantal kiemen of de kracht van de kiemen.

Bewaarplaatsen

Je kunt de CO₂-gehaltes in bewaarplaatsen regelen door sensoren te koppelen aan ventilatie met buitenlucht. In Nederland wordt gewoonlijk 4.000 ppm als maximaal waarde aangehouden. Dit lijkt een veilig gekozen waarde, aldus het rapport. Een te hoog gehalte aan CO₂ kan leiden tot zwarte harten, ethyleenvorming of remming van de kieming.

Onderzoek

Het rapport concludeert dat er al wel enige kennis is over het effect van CO₂ tijdens de bewaring, maar dat er meer onderzoek nodig is over het effect van CO₂ op de kiemrust. Er is met name onderzoek nodig naar het doorbreken van de kiemrust met hulp van oplopende CO₂-concentraties en de invloed van CO₂ in de laatste fase van de bewaring op de vitaliteit van het gewas.

(Bron foto: Shutterstock)