Nieuws

Efficiënt organisch bemesten

Organische mest, mest van dierlijke oorsprong, verhoogt het organisch stofgehalte en versterkt het bodemleven. Er zijn verschillende toedieningstechnieken. En precisiebemesting is zelfs mogelijk.

Bij bemesting is het belangrijk dat de mest gelijkmatige verdeeld wordt. De toedieningstechniek heeft veel invloed op de beschikbaarheid van voedingsstoffen, de bodemkwaliteit en de opbrengst van het gewas. Een ongelijkmatige verdeling kan de opbrengst nadelig beïnvloeden. Daarnaast is het belangrijk de emissie van ammoniak zoveel mogelijk te voorkomen. Het Vlaamse vakblad Management&Techniek besteedt in het Dossier 'Hoe omgaan met organische mest' in drie artikelen aandacht aan een optimale bemesting.

Toedieningssystemen

Het eerste artikel 'Systemen om meng- en stalmest toe te dienen' bespreekt een aantal mestinjecteurs. Zo zijn er zodebemesters met schijven of sleufkouters. Sleufkouters maken een klein geultje waarin de mest wordt geïnjecteerd. Een sleepvoetbemester maakt geen geultje maar licht het gras op en legt de mest er tussen.

Je kunt organische mest ook breedwerpig uitrijden op bouwland. Wanneer dat in de Nederlandse situatie mag, lees je op de website van RVO. Om emissie van ammoniak te beperken, moet je die mest zo snel mogelijk onderwerken.

Een nieuwe toepassing is rijenbemesting waardoor je een efficiëntere benutting van de voedingsstoffen hebt. Je kunt dat doen door een mestverdeelsysteem te combineren met een zaaimachine, maar met hulp van gps kun je het ook in een afzonderlijke werkgang doen.

Precisiebemesting

Technische mogelijkheden zoals gps maken een steeds precisiezere organische bemesting mogelijk. In het artikel 'Organische bemesting wordt maatwerk' worden de mogelijkheden van bodemscanners besproken. Ze meten de geleidbaarheid (EC) van de bodem, zuurgraad en organische stofgehalten. Die gegevens worden vastgelegd in taakkaarten. Als je de samenstelling van de mest kent, kun je je planten precies de bemesting geven die ze nodig hebben.

Uiteraard is er in Nederland ook belangstelling voor precisiebemesting. Vakblad Grondig besteedde in januari aandacht aan de mogelijkheden in het artikel 'All-in-one-bemester'. In dat artikel worden de mogelijkheden besproken van een all-in-one-combinatie bemesting. Met een NIR-sensor (Near Infra Red-Sensor) wordt tijdens het laden en lossen de gehalten van de mest bepaald.

(Bron foto: Jan Nijman)