Nieuws

Emissies reduceren in de veehouderij: integraal en samen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Magazine Integraal Aanpakken
  • Interessant voor
    Veehouders
Bekijk de bronnen
Het programma Integraal Aanpakken is in 2020 door het ministerie van LNV geïnitieerd en gestart om kansen voor het integraal verduurzamen van de veehouderij te identificeren. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan, zijn verschillende pilots opgezet en maatregelen getest in de praktijk bij deelnemers van het Netwerk Praktijkbedrijven. Door een unieke samenwerking van veehouders, onderzoekers en overheid komen we tot integrale en rendabele oplossingen voor de Nederlandse praktijk. Hoe kun je nú al ammoniak- en methaanemissies reduceren, wat wordt er nog onderzocht en wat doen andere partijen in de dierlijke keten? Een nieuw digitaal magazine geeft antwoord op al deze vragen.

Samen werken aan de opgaven

Het programma Integraal Aanpakken is opgestart vanwege de grote klimaat- en stikstofopgaven. Alle sectoren in Nederland moeten hier een steentje aan bijdragen, waaronder ook de veehouderijsector. Het programma Integraal Aanpakken richt zich op de reductie van zowel methaan als ammoniak. De hoge emissies van ammoniak (een stikstofvorm) in Nederland leiden tot problemen in natuurgebieden, die momenteel veel in de schijnwerpers staan. Methaan is een broeikasgas dat 25 keer sterker opwarmend is dan CO2. Tweederde van de methaanemissie in Nederland komt uit de veehouderij, voornamelijk uit de melkvee- en rundveehouderij.

De reductie van beide emissies is dus relevant. Vanwege de grote bijdrage van de melkvee- en rundveehouderij richt Integraal Aanpakken zich vooral op die sector. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. Een combinatie van onderzoek, pilots, demo’s, kennisverspreiding en praktijkervaring uit het Netwerk Praktijkbedrijven heeft geleid tot de maatregelen en onderzoeken die in het magazine staan beschreven. De komende jaren zal de inzet van het programma verschuiven van onderzoek richting implementatie van oplossingen.

Logisch en praktisch voor de boer

De ammoniakemissies, zoals gemeten bij het programma Integraal Aanpakken op de praktijkbedrijven, verschillen enorm per bedrijf en per koe. Net als de methaanemissies. De grote variatie op bedrijven biedt aanknopingspunten voor reductie. Wat doet een boer met lage emissies anders dan anderen? Hiervan kunnen we leren met elkaar. Integraal Aanpakken laat zien dat er tal van mogelijkheden zijn om reductie te bewerkstelligen via voer-, dier-, stal- en mestmaatregelen. Een deel van die maatregelen is al heel geschikt voor de praktijk en (relatief) goedkoop. Logische en nu al praktisch toepasbare oplossingen zijn het sturen op minder eiwit in het rantsoen van de koe, extra weidegang en het schoonhouden van de roosters. Hiermee kan een emissiereductie van ammoniak worden gehaald tot 40%. Bovendien kunnen deze maatregelen ook positief uitpakken voor water, klimaat en biodiversiteit én laten ze het verdienmodel van veehouders intact. De genoemde integrale oplossingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en aangetoond in de praktijk. De uitdaging is vooral om deze integrale oplossingen snel te gaan implementeren en de toepassing ervan te gaan borgen. Provincies, sector, ministeries en andere stakeholders kunnen hier de komende periode mee aan de slag.

Het nieuwe magazine

Omdat dit programma zo relevant is, wordt er over gecommuniceerd. Sommige onderzoeken zijn al succesvol afgerond, waardoor verschillende maatregelen kunnen worden gepresenteerd die nu al toepast kunnen worden. Deze staan duidelijk weergegeven het nieuwe digitale magazine. Ook de onderzoeken die nu lopen en op de korte of langere termijn resultaten gaan opleveren, staan weergegeven. Zo blikken we vooruit op wat in de toekomst wellicht mogelijk is. Tegelijkertijd biedt het magazine een podium voor andere partijen uit de sector, zoals belangenbehartigers, adviseurs en onderwijs. Deze partijen belichten de relevantie van het programma vanuit diverse invalshoeken. Dat raakt de kern van Integraal Aanpakken: sámen werken aan een duurzame en toekomstgerichte veehouderijsector.