Nieuws

Energiebesparing in de paddenstoelenteelt

De paddenstoelensector werkt aan reductie van het energiegebruik van 2,5 procent per jaar. In 2020 moet energieneutrale teelt zelfs mogelijk zijn. Kennis en informatie vind je in een nieuw dossier over klimaat en energie in deze sector.

De paddenstoelensector zet in op een energie-efficiëntieverbetering van 2,5% per jaar. Daarvoor heeft de sector in 2007 met het ministerie van LNV het MJA-e+-convenant afgesloten met afspraken over de reductie van het energieverbruik en het gebruik van duurzame energie. Daarnaast is door de ministeries van LNV, Economische Zaken en VROM, LTO Nederland en het Productschap Tuinbouw in 2008 het convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren' ondertekend. De paddenstoelensector maakt onderdeel uit van dit convenant.

Convenant

De doelstellingen en ambities die uit de convenanten volgen, zijn:

  • een energie-efficiëntieverbetering van 2,5% per jaar
  • implementatie van duurzame energieopties
  • klimaatneutrale en economisch rendabele teelt van de in 2020 nieuw te bouwen paddenstoelenbedrijven

Energie wordt vooral gebruikt voor verwarming van de teeltcellen en reiniging van compost met stoom. Door energiezuinige ketels toe te passen, kun je energiebesparen. Daarnaast passen bedrijven warmte-koudeopslag toe of maken gebruikv an warmtepompen. Een goede analyse van beschikbare klimaatgegevens kan energiebesparing opleveren. Verder kunnen telers andere energiebronnen inzetten of restwarmte beter benutten.

Dossiers

Kennis over energiebesparing in de paddenstoelensector vind je in het nieuwe dossier 'Klimaat en Energie in de Paddenstoelensector'. Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met Agroenergiek.nl en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het dossier sluit aan op het dossier 'Klimaat en Energie in de Agrosectoren'.  Eerder publiceerde Groen Kennisnet het dossier 'Klimaat en Energie Bloembollensector'.(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(3)