Nieuws

Energietarief geeft glastuinbouw milieuprikkel

Het financiële steuntje in de rug dat de glastuinbouw krijgt met een speciale energiebelasting, in combinatie met het 'CO2-sectorsysteem ', blijkt de sector te prikkelen tot reductie van CO2-emissie.

In het nieuwsbericht Energiebelasting en de glastuinbouw noemt LEI Wageningen UR enkele resultaten uit onderzoek naar de effecten die het verlagen van de energiebelasting (Nederland Energie Belasting; EB) op de sector had. Zie ook de nota Energiebelasting in de glastuinbouw.

Voorheen betaalde de sector met haar relatief kleinschalige bedrijfsstructuur, doorgaans meer belasting per m3 aardgas dan andere energie-intensieve sectoren. Denk daarbij aan de industrie, zie ook de Benchmark Energiebelasting glastuinbouw en bijbehorend nieuwsbericht Energiebelasting glastuinbouw vergeleken met industrie. LEI: 'De EB kent een degressief gestaffelde tariefstructuur; voor de eerste m3 aardgas wordt de hoogste heffing betaald en voor de laatste m3 aardgas de laagste'.

Energieakkoord

Om in aanmerking te komen voor de verlaagde heffingen moeten afspraken en convenanten worden nageleefd op het vlak van: CO2-emissieruimtes, reductie van de CO2-emissie, verbetering van de energie-efficiëntie en verhoging van het aandeel duurzame energie. Delen van die afspraken zijn vastgelegd in het Energieakkoord uit 2013, waarvan recent de voortgangsrapportage is verschenen (Energieakkoord voor duurzame groei - Voortgangsrapportage 2014).

Sectorsysteem en toetsing

Het speciaal op de tuinbouwsector gerichte en reeds genoemde CO2-sectorsysteem borgt bovendien dat de sector extra afgerekend wordt als zij de afgesproken emissieruimte overschrijdt. Het voormalige Productschap Tuinbouw was verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan en meldde eerder op haar site dat dit systeem door de Europese Commissie (EC) wordt gezien als tegenprestatie voor het tuinbouw EB-tarief (nieuwsbericht CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw). Sinds 2014 is het bewind over de uitvoering overgenomen door het ministerie van Economische Zaken.

In het LEI-nieuwsbericht is te lezen dat de verlaagde heffingen door de EC worden getoetst op staatssteun. 'Voor dit proces heeft LEI Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de energiekosten in de glastuinbouw en de extra kosten door het eventueel wegvallen van de verlaagde EB, zowel op sectorniveau als per bedrijfstype.'

(Uiteenlopend) kostenvoordeel

De verlaagde EB brengt kostenvoordelen met zich mee voor de glastuinbouw: 'over de periode 2014-2023 gemiddeld ruim € 100 miljoen per jaar'. LEI vervolgt: 'Dit betekent ook dat de verhouding tussen de EB-kosten en de totale kosten van de glastuinbouw vergelijkbaar is met de andere energie-intensieve sectoren. Op bedrijfsniveau loop het kostenvoordeel uiteen van enkele dubbeltjes tot enkele euro’s per m2'.


(Bron foto: Thinkstock)