Nieuws

Ervaringen met mengsels voor kruidenrijk grasland

Een kruidenrijk grasland kan helpen bij weidevogelbeheer of versterking van de biodiversiteit. Ook om functionele redenen voor bedrijfsvoering staat een kruidenrijk grasland in de belangstelling. Voor inzaai van een kruidenrijk grasland zijn er verschillende mengsels.

Een kruidenrijk grasland staat in de belangstelling bij melkveehouders, schrijft vakblad Ekoland. Met een kruidenrijk grasland kun je verschillende doelen nastreven: weidevogelbeheer, biodiversiteit of functionele agrobiodiversiteit. Voor elk doel zijn er verschillende mengsels.

Mengsels

Als het om weidevogelbeheer gaat, dan streef je een kruidenrijk grasland na met lichte eerste snede en een open structuur. Weidevogelkuikens kunnen er zo goed doorheen lopen en ze kunnen voldoende insecten vinden, die dienen als voedsel. Als het gaat om meer biodiversiteit, let je op de bloei van kruiden om bestuivers te stimuleren. En bij functionele agrobiodiversiteit kun je je richten op de rol van kruiden in de bedrijfsvoering zoals droogtetolerantie van het grasland of gezondheidsbevorderende aspecten voor koeien.

Voor elk doel gebruik je een ander weidemengsel: voor weidevogelbeheer is er het zogenaamde kuikenlandmengsel waarin geen Engels raaigras zit (BPW-mengsel). Combineer je het weidevogelbeheer met functionele agrobiodiversiteit dan wordt het kuikenlandmengsel aangevuld met enkele functionele soorten zoals laat doorschietend Engels raaigras, witte weideklaver, cichorei, karwij en leeuwentand (BFW-mengsel).

Praktijkproef

De vraag is hoe je de functionaliteit van die mengsels het beste tot zijn recht laat komen. Welk beheer is nodig? In 2018 zijn daarom als proef verschillende mengsels ingezaaid bij veehouders in het project Koeien en Kruiden, en de Proeftuin Trots op Krimpenerwaard. Daarnaast is een proef op de Dairy Campus ingezaaid. In het artikel 'Inzaaien van kruiden in grasland' beschrijft vakblad Ekoland de bevindingen van onderzoekers van het Louis Bolk Instituut.

Door het natte en koude voorjaar in 2018 en de snel daaropvolgende droogte was het een lastig jaar. De grassen in de mengsels kwamen bij veel veehouders in eerste instantie slecht op. Bij de Dairy Campus zijn opbrengstmetingen gedaan die varieerden van 9,5 ton voor het BPW-mengsel tot 10,6 ton/ha voor een controle mengsel met Engels raaigras. Bij een te hoge grasopbrengst zullen weidevogelkuikens behoorlijk moeten worstelen om zich te verplaatsen.

Tips

In het artikel worden op basis van bevindingen enkele tips voor inzaai gegeven. Zo is doorzaai van kruiden lastig. Je kunt beter in het najaar herinzaai toepassen. En je kunt het best zorgen dat je inzaait op een perceel met een niet te zware onkruiddruk

(Bron foto: Johannes Plenio via Pixabay )