Nieuws

Exportperikelen in veehouderij

De exportmarkt voor zuivel, vee en mest verandert snel. Afschaffing van het melkquotum, invoering van fosfaatrechten en de Russische importboycot hebben invloed op de export. De export van fokvee zit in een val en de export van mest stijgt explosief.

Sinds het einde van de melkquotering in april 2015 groeide de melkveehouderij in Nederland en België en zetten de melkveehouders in op productiestijging. Jaarlijks stijgt de productie per koe nu zo’n 1 tot 2 %, meldt vakblad Veeteelt in de special ‘Export in onzekere tijden’. De import en export van zuivelproducten steeg, maar tegelijkertijd daalde de waarde van de producten. In Nederland daalde de uitvoerwaarde in 2015 met 13 % meldt het vakblad in het artikel ‘Nationale zuivelindustrie staat internationaal sterk’.

Zuivelexport

Toch maken experts zich geen zorgen over de export. Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ), beschouwt de dip in de handelsbalans van 2015 als een incident. De exportprestaties van de Belgische zuivelindustrie toont al 15 jaar lang een stijgende lijn. De melkprijs is nu laag, maar Matthew Johnson, analist van de internationale zuivelmarkt bij Rabobank, voorziet herstel op de wereldmarkt. Hij ziet dat de aanvoer van melk wereldwijd daalt. Door groei van de bevolking en toenemende welvaart in Azië en een aantal Afrikaanse landen zal de vraag ook aantrekken.

Export fokvee

Omdat de Nederlandse melkveehouders gericht zijn op maximalisatie van de productie houden ze relatief minder jongvee aan. Die krimp zal de prijzen van vee opdrijven. De import van melkkoeien uit Duitsland en Denemarken is in 2015 toegenomen en de export van fokvee is gedaald, zo is te lezen in het artikel ‘Hoge kostprijs bedreiging voor concurrentiepositie’. Henk Bleker, voorzitter van Vee en Logistiek Nederland, maakt zich zorgen. Als de exportmarkt voor fokvee in gevaar komt, verliezen we omzet. En de schade kan groter zijn, want met de verkoop van het vee verkopen we ook kennis, stalinrichting, melkapparatuur en zuiveltechnologie, aldus Bleker.

Mestexport

Wat wel in de lift zit, is de export van mest. De export van mest is zelfs explosief gegroeid schrijft het vakblad in het artikel ‘Rundveemest duwt varkensmest over de grens’. De mestmarkt is veranderd omdat sinds 2014 een verplichte mestverwerking geldt voor rundveebedrijven met een fosfaatoverschot. Omdat toen ook derogatie voor zandgebieden beperkt werd tot 230 kilo stikstof per hectare ontstond een toenemende druk op de mestmarkt. Er werd meer mest werd geëxporteerd. Bovendien groeide de veestapel in 2015.

Rundveemest

De mestexport is in 2015 bijna verdrievoudigd. Ook de hoeveelheid geëxporteerde varkensmest steeg van 530.000 ton in 2014 naar 700.000 ton in 2015. Omdat voor akkerbouwers rundveemest interessanter is dan varkensmest – meer organische stof, minder fosfaat - zou het het beste zijn wanneer je mest uit de intensieve veehouderij verwerkt en exporteert, zegt Jaap Uenk van de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland.

Melkveehouders zouden met varkenshouders en pluimveehouders vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) af kunnen sluiten, zodat de rundveemest naar de akkerbouw kan.

(Bron foto: Shutterstock)